Naar ons aanbod

Samen werken aan ouderenzorg

Mensen worden steeds ouder en wonen steeds langer thuis. Maar naarmate mensen ouder worden, krijgen ze meer gezondheidsproblemen. Dat betekent dat goede zorg voor deze mensen steeds ingewikkelder wordt. En zijn er daardoor meer partijen betrokken bij de zorg en ondersteuning. Zoals mantelzorgers en vrijwilligers, gemeente en welzijn, huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, dementieconsulent, specialist ouderengeneeskunde en/of geriater.

Mura Zorgadvies brengt partijen samen en ondersteunt bij programmamanagement en innovaties in de ouderenzorg. Zodat de oudere zorg op maat krijgt en zo lang mogelijk thuis kan blijven.

Waar zetten we op in?

Om de toenemende zorgvraag in de toekomst aan te kunnen, is het van belang om de juiste zorg, op het juiste moment, toegankelijk en betaalbaar te houden. Ouderen kunnen alleen langer thuis blijven wonen als er ook aandacht is voor preventie en uitstel van kwetsbaarheid. Veel ziektelast kan worden voorkomen of worden verminderd door de juiste preventie en leefstijl. Het gaat hierbij ook om het bevorderen van sneller herstel en het voorkomen van (intensievere) zorg. Het gaat om een beweging ‘naar voren’: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Dit betekent dat oplossingen voor (zorg)problemen óók buiten de zorg liggen. Samenwerking over de domeinen heen is daarvoor essentieel. Dit vraagt om lokaal en regionaal maatwerk, dichtbij de leefwereld van mensen, waarbij we de oudere zelf centraal te stellen.

Hoe doen we dat?

De groeiende druk in de ouderenzorg vraagt om een gezamenlijke netwerkaanpak. Samen komen we tot innovatieve oplossingen die bijdragen aan meer regie, meer zelfredzaamheid, het vergroten van gezondheid en welzijn en betere zorg op maat. Want gezondheid omvat vele dimensies en gaat ook over thema’s als zingeving en coping. Juist bij ouderen is dit relevant. Dit vraagt om een bredere blik dan alleen naar zorg te kijken, samen met andere -soms verrassende- partijen buiten de zorg. En dat is wat we met onze programma’s en projecten in Rivierenland en Gelderse Vallei doen.

Waarmee kunnen wij je helpen?

1 – Programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’

‘Samen… Oud in Rivierenland’ is dé aanpak in Rivierenland waar zorg en sociaal domein samenwerken voor innovatieve zorg voor ouderen. Dit doen we met Eerstelijns Centrum TielZorggroep Gelders RivierenlandZorgcentra De BetuweSanté PartnersSZRZiekenhuis RivierenlandGGD Gelderland Zuid, de Rivierenlandse gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe en West Maas en Waal en Mura Zorgadvies. Mura is programmamanager van ‘Samen… Oud in Rivierenland’.

> Naar de programma-pagina Samen… Oud in Rivierenland.

Voorbeeld: Project OZOverbindzorg

In de zorg is tegenwoordig een woud aan communicatiemiddelen beschikbaar. Dus je zou verwachten dat de communicatie tussen zorgverleners onderling en met patiënten gesmeerd loopt. Helaas blijkt dat nog niet de realiteit. OZOverbindzorg brengt daar verandering in. Met dit communicatieplatform zijn de juiste mensen op het juiste moment op de hoogte van de juiste informatie. Iedereen (professionals uit sociaal en medisch domein, patiënt en mantelzorger) die betrokken is bij de ondersteuning en zorg van een inwoner, kan elkaar hier vinden en kan – AVG-proof – communiceren. OZOverbindzorg wordt in Rivierenland van 2020 tot en met 2022 in de zorg voor kwetsbare ouderen geïmplementeerd.
> Meer informatie over OZOverbindzorg, regionale werkafspraken en de OZO-nieuwsbrief.

2 – Programma Ouderenzorg in Gelderse Vallei

In het programma ‘Vallei Vitaal’ werken de volgende partijen samen aan het behouden van kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en betaalbare zorg in de toekomst: Ziekenhuis Gelderse Vallei, Menzis, Huisartsen Gelderse Vallei, ProPersona en de zeven regionale VVT-instellingen (Charim, Vilente, Santé Partners, Opella, Icare, Zinzia en Norschoten). Mura Zorgadvies vervult de rol van linking pin als het gaat om de organisatie van de ouderenzorg in deze regio.

> Naar de ouderenzorgprojecten binnen het programma Vallei Vitaal.