Naar nieuws

Netwerk Dementie Rivierenland bereidt zich voor op de toekomst: meer kennis over dementie nodig binnen de maatschappij

5 december 2022

Hoe bereid je je als Netwerk Dementie het beste voor op de toekomst waarin het aantal mensen met dementie fors stijgt en het aantal mantelzorgers afneemt? Dat vraagt om een goed plan en bijbehorende samenwerking. Niet alleen nu maar juist ook in de toekomst.

In november legde het regieteam en aanjaagteam van het Netwerk Dementie Rivierenland de basis voor een meerjarenplan in een bijeenkomst onder leiding van Mura Zorgadvies. Die bestond uit de drie onderdelen: bespreken van het regiobeeld Rivierenland, evaluatie van de steppedcare-werkwijze en visievorming ‘stappen naar de toekomst’.  Wat is er bereikt?

Highlights regiobeeld Rivierenland

Vergrijzing, arbeidsmarktproblematiek, energiecrisis en woonproblematiek domineren het nieuws en raken de zorg.  Mura presenteerde data-highlights uit het regiobeeld Rivierenland. Tot aan 2050 zal het aantal inwoners van 75 jaar of ouder stijgen met meer dan 100%. We verwachten dat het aantal mantelzorgers daalt met ongeveer 65%. Daarnaast zien we een verlies van de ervaren eigen regie onder ouderen en zal het aantal kwetsbare ouderen ook stijgen. Als laatste zien we een forse stijging van maar liefst 248% van het te verwachten aantal inwoners met dementie. De betekent dat Rivierenland in 2050 6.880 inwoners telt met dementie.  Nu zijn dit er nog circa 2.830.

Evaluatie van stepped care: werk aan kennis over dementie

In 2017 is gestart met de implementatie van de werkwijze ‘stepped care’ in de ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten én in de diagnostiek van mensen met dementie. Het principe van stepped care is: de patiënt wordt niet zwaarder behandeld dan strikt noodzakelijk is. Er wordt dus gestart met de eenvoudigste interventie die past bij de aandoening of de klachten.

“Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig“

In 2022 zijn beide werkwijzen (zorgpaden) geëvalueerd. Vier HBO-V studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) voerden de evaluatie uit onder POH’s, wijkverpleegkundigen en dementieconsulenten. Uit de evaluatie kwam onder andere naar voren dat de werkwijze niet goed bekend is, dat medewerkers vinden dat ze voldoende kennis hebben over dementie en ondersteuning, maar dat zij niet goed bekend zijn met hun precieze rol en functie binnen de werkwijze van stepped care.

De aanbevelingen richten zich dan ook op:

  • meer bekendheid over stepped care;
  • scholing rondom dementie;
  • coaching door de dementieconsulenten aan POH’s en wijkverpleegkundigen vanuit hun expert-rol.

Zo krijgen alle betrokken zorgprofessionals ondersteuning bij het ontwikkelen van kennis over ondersteuning bij dementie en hun rol en functie binnen stepped care. Ook gaven zij een aanbeveling aan het netwerk om te kijken naar hoe mensen met dementie en hun naasten betrokken kunnen worden bij de evaluatie van stepped care. De evaluatie van de diagnostiek door de zorggroep Gelders rivierenland laat zien dat er een steeds betere samenwerking plaatsvindt tussen huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters en neurologen. Tenslotte werd de aanbeveling gedaan dat nieuwe medewerkers beter geïnformeerd worden over de werkwijze.

Stappen naar de toekomst

De cijfers van het regiobeeld liegen er niet om, het is dus wijs dat het netwerk zich goed voorbereidt en samenwerkt om de verwachte groei van het aantal inwoners met dementie aan te kunnen. Dat vraag om heldere doelstellingen. Waar willen we naartoe en hoe ziet deze stip op de horizon eruit?

De aanwezigen gingen samen aan de slag om een visie te ontwikkelen op ondersteuning voor mensen met dementie. Zij kregen de opdracht om een mindmap te maken waarin ‘leven met dementie’ centraal staat. Ter inspiratie was er informatie beschikbaar uit de zorgstandaard dementie en de methoden reablement en SDB-sociale benadering dementie.

De mindmap vormde de basis om de stip op de horizon als doelstelling te formuleren. Maar welke stappen en acties zijn er nodig om deze doelstelling te halen? Drie  groepen beschreven daarvoor diverse stappen en acties met als resultaat: maatschappelijke kennis en erkenning, laagdrempelige informatievoorziening, zelfredzaamheid en een betrokken sociaal domein.

Hoe nu verder? Op naar de stip op de horizon

Al met al een waardevolle bijeenkomst, waarin de deelnemers met elkaar hebben nagedacht over het netwerk van de toekomst. Alle resultaten worden gebundeld om te komen tot concrete doelstellingen en acties die passen in een meerjarenplan voor het netwerk dementie Rivierenland.

We delen de verdere ontwikkelingen uiteraard met jullie via website en nieuwsbrieven.

Meer informatie?

Meer weten over visievorming? Of de ontwikkelingen rond dementie in de toekomst? Neem contact op met Huub Creemers.