Naar nieuws

Informatieoverdracht rond kwetsbare ouderen kan veel beter

4 april 2023

De zorg rond kwetsbare ouderen wordt steeds complexer. De opnameduur van een patiënt in een ziekenhuis is de afgelopen jaren fors afgenomen en het herstel vindt meer bij de patiënt thuis of in een zorgcentrum plaats. Een goede inhoudelijke overdracht wordt daarom steeds belangrijker.

De zorg thuis en in het ziekenhuis zijn veel meer in elkaars verlengde komen te liggen. Ook zijn er meer mogelijkheden voor tijdelijk verblijf als de stap naar huis nog niet gaat, zoals Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) en Eerstelijns Verblijf (ELV). Dat vraagt extra focus op de continuïteit van zorg en volledigheid van informatie-uitwisseling, zodat de patiënt geen onnodige risico’s op gezondheidsschade loopt.

Informatie-uitwisseling tussen de eerste en tweede lijn

Het is belangrijk dat informatie-uitwisseling tussen huisarts, medisch specialist en specialist ouderengeneeskunde over patiënten soepel en duidelijk verloopt om zo de voortgang van zorg goed te regelen. In de praktijk zien we dat veel artsen het opstellen en verzenden van rapportages belastend vinden. Ook de informatie die de arts ontvangt zorgt nogal eens voor problemen: berichten over de gevraagde zorg en nazorg zijn onvoldoende duidelijk, berichten zijn te uitgebreid om snel essentiële zaken te vinden, zoals de vraagstelling of een antwoord, of de informatie komt pas nádat de arts de patiënt al heeft gezien.

Praktisch werkbaar protocol

De kwaliteitscommissie Ouderenzorg van de Zorggroep Gelders Rivierenland wil de informatieoverdracht bij opname en ontslag van kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis graag verbeteren. Daarbij gaat het om verplaatsing van en naar thuis en VVT instellingen (GRZ en ELV) en vice versa.

In de gewenste situatie zijn er eenduidige regionale transmurale werkafspraken rondom de informatieoverdracht bij opname en ontslag van kwetsbare ouderen in de eerste- en tweedelijnszorg. Het gaat hierbij om welke informatie inhoudelijk nodig is, zowel medisch als functioneel en sociaal, om ouderen goede vervolgzorg te bieden. Deze afspraken worden vastgelegd in een praktisch werkbaar protocol dat binnen de bestaande ICT-mogelijkheden past, om het vervolgens goed te kunnen gebruiken. Een uitdaging, waar een aantal enthousiaste professionals samen met een adviseur van Mura mee aan de slag gaat.

Aan de slag!

De komende maanden gaat een projectgroep van zorgprofessionals zich samen met Mura verdiepen in de informatie-uitwisseling en de mogelijke verbeterslagen. Met als doel een praktische werkwijze voor alle professionals. Op naar een heldere informatie-uitwisseling in de zorg voor de oudere!

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Anne-Marie Winkelman.