Naar nieuws

Positieve resultaten MESO-zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen in Tiel

4 april 2023

Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen met een betere kwaliteit van leven. MESO-zorg draagt daaraan bij in Tiel. De positieve resultaten van het recent gepubliceerde onderzoek over MESO1 vatten we voor je samen.

Kernelementen MESO

MESO staat voor Multidisciplinaire Eerstelijnsouderenzorg met een Specialist Ouderengeneeskunde (SO). Een vorm van integrale zorg voor ouderen met complexe en vaak meervoudige problematiek. Huisarts en SO werken nauw samen. In de diagnostische fase wordt toegewerkt naar een geriatrisch assessment. De behandelfase bestaat uit uitvoering, coördinatie, MDO en evaluatie van acties die in het zorgbehandelplan zijn afgesproken. Het MESO-team is gemiddeld een half jaar betrokken bij de kwetsbare oudere. Ouderen blijven door deze zorgvorm vaker en langer thuis wonen met meer kwaliteit van leven.

De visie van MESO is samengevat in 14 kernelementen2  (zie figuur).

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Uit het onderzoek blijkt:

 1. Kwaliteit van zorg is verbeterd
 • Structurele organisatie van het MDO.
 • Bij 93% van de trajecten is een medicatiereview uitgevoerd.
 • Bij 79% van de ouderen in Tiel is de mantelzorger actief betrokken.
 • 70% van de ouderen ontvangt voldoende zorg en zij zijn hierover (zeer) tevreden.
 1. Kwaliteit van leven voor de patiënt is verbeterd
 • Lichamelijke gezondheid is in 44% van de gevallen als voldoende of goed beoordeeld ten opzichte van 29% in beginmeting.
 • Mate van nervositeit daalde van 53% naar 27%.
 • Mate van somberheid daalde van 52% naar 23%.
 • Algemene maat van welbevinden steeg van 46% naar 65%.
 • Het inzicht en overzicht van de patiënten in de eigen situatie is verbeterd.
 • Inzicht en overzicht van mantelzorgers verbeterde, en hun ervaren belasting nam af.
 1. Samenwerking met huisartsen verbeterde
 • 90% van de huisartsen wil dat MESO blijft.
 • Huisartsen zijn tevreden over de samenwerking: twee derde beoordeelt deze samenwerking als goed en een derde als neutraal.
 • MESO heeft huisartsen nieuwe inzichten, beleidswijzigingen rondom een aantal patiënten en vermindering in werkbelasting opgeleverd.
 1. Kostenreductie is aannemelijk
 • Door het (voorkomen) van verwijzingen.
 • Door uitstel van opname in verpleeghuis.
 • Door stabilisatie/kleine verslechtering van risicofactoren die kunnen leiden tot crisissituatie.

Meerwaarde en succesfactoren

Succesfactoren van MESO zijn; het creëren van een veilig leerklimaat, nabijheid met de huisarts, het creëren van heldere verwachtingen ten aanzien van rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen het MESO-team en het organiseren van goede nazorg door het aanwijzen van een regisseur na afloop.

Geconcludeerd wordt dat de meerwaarde van MESO ten opzichte van reguliere zorg is met name het vormen van een completer beeld van de patiënt en diens naaste(n) als gevolg van de uitgebreide diagnose en de ruimte die er is om het netwerk te betrekken. Vanuit de diagnose wordt snel actie ondernomen en vervolgens wordt er toegewerkt naar een meer stabiele situatie waarin het MESO-team blijft waarnemen hoe het gaat met de patiënt in de thuissituatie.

In gesprek met Tielse zorgverleners

In Tiel zijn diverse zorgverleners actief betrokken bij MESO zorg. Wat is hun opgevallen, wat hebben ze geleerd, wat heeft MESO hun gebracht? Lees hierover meer in de interviews:

 Meer weten over MESO?

Neem contact op met Suzan Buitenhuis of lees hier meer:

Factsheet Herhaalbaarheidsonderzoek MESO (mesozorg.nl)
Samenvatting-herhaalbaarheidsonderzoek-MESO.pdf (mesozorg.nl)
Rapportage herhaalbaarheidsonderzoek MESO-zorg (mesozorg.nl)

Bronnen:
[1] Samenvatting: Samenvatting-herhaalbaarheidsonderzoek-MESO.pdf (mesozorg.nl)
[2] Rapportage: Rapportage herhaalbaarheidsonderzoek MESO-zorg (mesozorg.nl)