Naar nieuws

Ruim 1500 kwetsbare ouderen in OZOverbindzorg in Rivierenland

23 februari 2022

We zijn nu bijna twee jaar actief bezig met de implementatie van OZOverbindzorg bij kwetsbare ouderen in Rivierenland. Er is voor ruim 120.000 inwoners toegang tot OZOverbindzorg gerealiseerd, in 29 lokale netwerken. Bijna 1100 professionals maken gebruik van het platform om te communiceren met en over 1571 (kwetsbare) patiënten en 856 mantelzorgers. Wat zijn de ervaringen?

Meerwaarde van OZOverbindzorg

Het gebruik van OZOverbindzorg is het afgelopen jaar fors toegenomen. Betrokken professionals zijn beter in beeld, informatie is toegankelijker en de samenwerking is verbeterd (zie figuur 1). Maar uit de evaluaties blijkt dat het volledige potentieel nog niet wordt benut. We willen nog meer massa genereren. De ervaring is dat de meerwaarde toeneemt naarmate er meer patiënten, organisaties en professionals meedoen en frequenter met elkaar communiceren via OZOverbindzorg. Hoe meer mensen het platform gebruiken, hoe makkelijker je elkaar kunt vinden en hoe ‘rijker’ de informatie wordt. Pas dan krijgt het gebruik van OZOverbindzorg écht meerwaarde.

Figuur 1 Factoren die verbeterd zijn door OZOverbindzorg

Het potentieel nog beter benutten

Sommige professionals ervaren dat er nog altijd teveel communicatie- en rapportagemiddelen naast elkaar worden gebruikt. Slechts een derde van de gebruikers ervaart tijdswinst na drie tot zes maanden gebruik. Logischerwijs kost het begin van implementatie nog wat meer tijdsinvestering om het systeem eigen te maken en te gebruiken. Iedere organisatie heeft daarom ambassadeurs die OZOverbindzorg onder het voetlicht brengen en houden, die collega’s enthousiasmeren, goede voorbeelden verzamelen en die vraagbaak zijn. Want de tevredenheid zal toenemen als er meer gebruik wordt gemaakt van OZOverbindzorg en de kwaliteit van de communicatie toeneemt. Daarom maken we ook afspraken over de inbedding van OZOverbindzorg in werkprocessen, zodat OZO vervanging wordt van, in plaats van iets extra erbij.

Ook zetten we OZO in bij andere projecten en initiatieven, zoals de implementatie van ACP of vroegsignalering. Een ander verbeterpunt is de aansluiting van welzijnsmedewerkers en medewerkers uit het sociaal domein. Hiervoor worden in 2022 per gemeente verschillende acties uitgevoerd. Daarnaast zullen we in 2022 uitgebreider evalueren hoe de ervaringen met OZO zijn bij professionals en inwoners, ook als zij OZO al langer gebruiken (huidige evaluaties na max. zes maanden gebruik). We verwachten echter dat ook na 2022 (einde van de projectperiode) extra aandacht voor implementatie en borging nodig blijft. Gefaseerd uitbreiden naar andere doelgroepen, kan daarbij helpen.

Waarom startten we ook weer met OZOverbindzorg?

Het kernteam ‘Samen… Oud in Rivierenland’ is in maart 2020 gestart met OZOverbindzorg vanuit de visie dat goede communicatie essentieel is voor goede samenwerking. Communicatie en zorgcoördinatie zijn geen doel op zich, maar belangrijke middelen die bijdragen aan een betere zorg en ondersteuning. Om adequaat met de juiste personen af te stemmen over de zorg is het essentieel dat er snel en helder overzichtelijk is wie er betrokken zijn bij een patiënt én er op een laagdrempelige en beveiligde manier gecommuniceerd kan worden. Eigen regie bij de oudere/mantelzorger (niet ‘over’, maar ‘samen met’) is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Meer weten? Neem contact op met Eefje de Bruijne.