Naar ons aanbod

De Juiste Zorg op de Juiste Plek: voorkomen, verplaatsen, vervangen van zorg

De zorg in Nederland is in het algemeen goed georganiseerd. En toch kan het nog zoveel beter. En het moet beter, willen we de zorg ook in de toekomst kwalitatief goed en betaalbaar houden. Dit vraagt om het anders organiseren van de zorg. Vanuit deze gedachte is de beweging de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) ingezet in 2018.

Waar zetten we op in?

De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) kent drie pijlers:

  1. (duurdere) Zorg voorkomen
  2. Zorg verplaatsen en rondom de mensen organiseren
  3. Zorg vervangen door slimme zorg en e-health in te zetten

JZOJP heeft als vertrekpunt: het functioneren van mensen en hun omgeving. Daarbij is er aandacht voor gezondheid, gedrag, preventie en tijdige signalering van ziekte. Van belang is dat ondersteuning en zorg voor iedereen toegankelijk zijn en dat deze zorg passend en effectief is, aansluitend bij de context. Dat leidt tot (goede) uitkomsten in termen van ervaren kwaliteit van leven, tegen betaalbare maatschappelijke kosten.

Hoe doen we dat?

Als je als zorgverlener een goed idee hebt voor JZOJP, is het soms best ingewikkeld hoe je dit zou kunnen realiseren. En dat is waar Mura Zorgadvies in beeld komt. Wij verbinden partijen en begeleiden de samenwerking. We ontwikkelen een idee tot een pilot om te laten zien wat mogelijk is en ondersteunen dit met monitoring en evaluatie. Successen bouwen we daarna samen verder uit tot een werkwijze die duurzaam geborgd wordt.

Waarmee kunnen wij je helpen?

In onze regio werken we samen met partners aan tal van projecten die betrekking hebben op één of meer pijlers van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. In de infographic staan voorbeelden van succesvolle projecten, zoals oogheelkunde, huisartsspreekuur beweegklachten en verwijzingen naar welzijn (klik op de afbeelding voor een volledige weergave). Een gestructureerde aanpak begint met een gedeeld beeld. Het gedeelde beeld is de basis van waaruit we met elkaar de opgave definiëren en kansen voor verbetering identificeren. Zo stelden we voor onze beide regio’s een regiobeeld ouderenzorg op. Dat regiobeeld diende als vertrekpunt voor partners in de regio. Ook rond andere thema’s en doelgroepen vormen data een basis van waaruit we een gezamenlijk vertrekpunt formuleren. Daaruit komen dan projecten voort die bijdragen aan het voorkomen, verplaatsen of vervangen van zorg. Mura ondersteunt bij het maken van een business case, het aanvragen van subsidiegelden, het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en het uitvoeren en evalueren van pilots.

Wil je meer weten over de beweging de Juiste Zorg op de Juiste Plek? Kijk dan eens hier: Juiste Zorg op de Juiste Plek. Heb je een goed idee om zorg te voorkomen, verplaatsen of vervangen? Wil je meer weten over JZOJP? Neem dan contact op met Ingrid Elie.