Naar nieuws

Het ROS-netwerk: landelijke lijnen, regionale impact

10 april 2024

Mura Zorgadvies is een ROS, een regionale ondersteuningsstructuur. Samen met twaalf andere ROS’en vormen wij het landelijk dekkend ROS-netwerk. Elke ROS begeleidt regionale netwerken en samenwerkingsverbanden in zorg en welzijn die bijdragen aan de toegankelijkheid van zorg en welzijn én de gezondheid van inwoners. Effectieve samenwerking in de eerstelijnszorg en daarbuiten, op regionaal en lokaal niveau, met en voor inwoners, is hard nodig om zorg en welzijn toegankelijk en betaalbaar te houden. Hoe helpen de ROS’en daarbij?

Wat we doen

Als partner in elke regio brengen wij expertise en daadkracht. Wij zijn experts in transitie-, programma- en projectmanagement binnen de domeinen van gezondheid, zorg en welzijn. Wij vervullen een cruciale rol door te agenderen, adviseren, begeleiden en concreet netwerksamenwerkingen te realiseren.

  • Kennis delen en creëren: de ROS kent de context en het beleid. We delen en duiden onze kennis en dragen bij om complexe vraagstukken voor de praktijk inzichtelijker te maken.
  • Bouwen en initiëren: de ROS bouwt mee aan netwerken die nodig zijn om transitievraagstukken tegemoet te kunnen treden. We brengen partijen bij elkaar, initiëren trajecten en begeleiden de realisatie.
  • Onderzoeken en duiden: waarden als gezondheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid geven we gericht inhoud door onder andere de aard en omvang van vraagstukken te analyseren en te duiden, inzicht te krijgen en te bieden in de behoeften en wensen van een populatie en door (tussentijdse) evaluatie en monitoring.

Wij werken datagedreven. Wij meten en evalueren de impact van interventies op: kosten, gezondheid, kwaliteit en werkplezier van medewerkers. Wij delen actief onze
kennis en regionale successen en stimuleren het benutten van goede voorbeelden.

Wat we bieden

  • Verander- en transitiemanagement: Wij fungeren als aanjagers en kwartiermakers voor verandering en streven naar duurzame oplossingen. Met professionals en inwoners werken we samen aan een ontwerpende aanpak om de benodigde transities in zorg en welzijn te faciliteren.
  • Zorg voor Netwerken: We begeleiden bij het bouwen en onderhouden van netwerken in de gezondheidszorg, zowel eerstelijnsnetwerken als domein overstijgende netwerken.
  • Samenwerken in de Wijk: We bieden werkbare oplossingen en programma’s om de verbinding tussen zorg, welzijn en het sociaal domein te versterken, met een focus op preventie en positieve gezondheid.

Voorbeelden van ons werk

Onderstaand voorbeelden wat de ROS’en in het ROS-netwerk doen en hoe we in onze regio’s samen met partners werken aan gezonde zorg en ondersteuning én gezonde inwoners.

Innovatieve co-creatie tussen zorg, welzijn en inwoners in de wijk
– ROS’en bieden advies en begeleiding bij de vorming van regioplannen
De rol van de ROS’en bij regiobeelden: de kracht van data én dialoog

Onze toegevoegde waarde

  • Als maatschappelijke organisaties realiseren wij duurzame samenwerkingsverbanden. Onze onafhankelijke positie draagt bij aan het bereiken van gelijkwaardige samenwerking tussen regionale partijen.
  • Met veel kennis van de regionale context faciliteren wij dat de realisatie van landelijk beleid aansluit op de lokale behoeften en uitdagingen. Zoals de uitvoeringsagenda’s van de IZA-regioplannen en de Visie eerstelijnszorg 2030.
  • Het ROS-netwerk fungeert als een landelijk aanspreekpunt met een herkenbare werkwijze en een hoog kwaliteitsniveau bij alle ROS’en. We bundelen onze kennis, kracht en ervaring op landelijk niveau.

Onze partners

Het ROS-netwerk is nauw verbonden met zowel regionale als landelijke publieke partijen en netwerken waarmee we elkaars maatschappelijke opdracht versterken. Landelijk werken we onder meer samen met het Ministerie van VWS, InEen, Paramedisch Platform Nederland (PPN), RegioPlus, RSO Nederland, Health~Holland, Institute For Positive Health (iPH), Alles is Gezondheid, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept. Op regionaal niveau vormen de ROS’en allianties met publieke organisaties zoals de GGD’en, zorginnovatieregio’s, regionale werkgeversorganisaties, de RSO’s en de ROAZ.

Bekijk hier wat we doen, wat we bieden, onze toegevoegde waarde en onze partners in één overzicht:

Meer informatie

Meer weten over het ROS-netwerk? Of over wat wij voor jouw (zorg)organisatie kunnen betekenen? Neem contact op met Eefje de Bruijne.