Naar ons aanbod

Gezond en veilig opgroeien

De meeste kinderen in Nederland groeien veilig, gezond en gelukkig op. Toch geldt dit niet voor iedereen. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die in een kwetsbare situatie geboren worden of kinderen die niet tijdig de juiste hulp ontvangen omdat de jeugdzorg onder druk staat. Kortom, er is ruimte voor verbetering.

Mura Zorgadvies richt zich daarom op twee thema’s: investeren in de vroege ontwikkeling en een positief opgroeiklimaat én het toekomstbestendig maken van de jeugdzorg.

Waar zetten we op in?

De kansen van kinderen bij de start van het leven (de eerste 1000 dagen) zijn ongelijk verdeeld. In deze periode – van kinderwens tot peuter – wordt de basis gelegd voor een gezonde en kansrijke toekomst. Een kind met een minder goede start heeft niet alleen minder kansen op een goede gezondheid (ook op latere leeftijd), maar ook een minder goede positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Investeren in de vroege ontwikkeling levert een enorme winst op. Hoe vroeger je investeert, hoe groter het effect.

Daarnaast zien we dat de vraag naar jeugdzorg toeneemt en de jeugdsector flink onder druk staat. In Gelders Rivierenland en Gelderse Vallei ontvangt één op de tien kinderen een vorm van jeugdhulp, de kosten en wachtlijsten nemen toe en er is veel bureaucratie. De problematiek wordt complexer en hangt vaak samen met de omgeving van het kind. Kinderen en gezinnen met problemen krijgen hierdoor niet altijd tijdige, passende zorg of ondersteuning.

Hoe doen we dat?

Een gezonde jeugd heeft de toekomst. Hier moeten we samen goed voor zorgen. Daarbij is het essentieel dat professionals uit het sociale domein (zoals de jeugdgezondheidszorg, wijkteam, Centrum Jeugd en Gezin, welzijn, schuldhulpverlening) en het medische domein (zoals verloskundigen, kraamzorg, gynaecologen, kinderartsen en huisartsen) beter met elkaar samenwerken. Ook samenwerking met bijvoorbeeld (aanstaande) ouders, zorgverzekeraars, informele zorg, ruimtelijke ordening, scholen en kinderopvang is belangrijk. Het is van belang dat deze partijen, die elkaar van nature niet altijd zo goed weten te vinden, samenwerken aan een brede, domeinoverstijgende aanpak. Door in te zetten op een gezonder en veiliger opgroeiklimaat voor alle kinderen worden gezondheidsverschillen voorkomen en teruggedrongen, en wordt zware en intensieve (jeugd)hulp op latere leeftijd voorkomen.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Klik op de afbeelding om te vergroten

In deze infographic lees je op welke vijf pijlers we inzetten om te werken aan een gezonder en veiliger opgroeiklimaat voor alle kinderen (klik op de afbeelding voor de volledige weergave). Samen met gemeentes en zorgaanbieders zet Mura in op:

  1. Bieden van inzicht en stuurinformatie, zodat je inzicht krijgt in jouw lokale situatie en weet of jouw aanpak werkt;
  2. Meer preventie en versterken van de sociale basis, zodat je problemen voorkomt;
  3. Netwerkvorming en samenwerking, zodat je efficiënter en met beter resultaat samenwerkt;
  4. Zorgvernieuwing en verbetering, zodat de zorg goedkoper en/of kwalitatief beter wordt;
  5. Anders werken in (zorg)teams, omdat professionals én ouders zelf goed weten wat nodig is!

Wil jij je ook inzetten voor een gezond en veilig opgroeiklimaat voor kinderen? Herken je de uitdagingen? Wil je weten hoe het er in jouw gemeente voorstaat? En welke praktische oplossingen er zijn? Neem dan contact op met Suzan Buitenhuis of Anneke Jansen.