Naar nieuws

Start project ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’ bij Eerstelijns Centrum Tiel

6 april 2022

De druk op de huisartsenzorg is hoog. Door toenemende vergrijzing, transities in (jeugd)zorg en verplaatsing van GGZ zorg van de tweede naar de eerste lijn, komen er steeds meer zorgvragen op het bordje van de huisarts. Hoe blijf je als huisarts dan goede kwaliteit van zorg leveren en houd je plezier in je werk? Met het project ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’ (MTVDP) wil het Eerstelijns Centrum Tiel daar antwoord op geven.

De ervaringen op andere plekken in Nederland zijn positief. Met het MTVDP-project kunnen praktijken capaciteitsuitbreiding inzetten en andere verbeterinitiatieven invoeren, die bijdragen aan meer tijd voor de patiënt. Met als doel een betere kwaliteit van zorg, verbetering van de werkbeleving van de professionals in de huisartsenpraktijk, een hogere tevredenheid van de patiënt en lagere zorgkosten.

Langere consulten en innovatie

De kerngedachte achter MTVDP is dat langere consulten zorgprofessionals in staat stellen om beter door te vragen, betere diagnoses te stellen, en beter te kunnen doorverwijzen. Hierdoor komt er meer ruimte voor persoonsgerichte zorg en het komen tot de ‘kern’ van de zorgvraag van patiënten. Dit heeft niet alleen minder terugkeer-consulten voor de praktijk tot gevolg, maar ook kan betere vervolgzorg in andere domeinen worden ingericht.1  Naast een langere consulttijd zijn er ook andere innovaties die bijdragen aan MTVDP. Zoals een andere inzet van personeel (taakdifferentiatie), Juiste Zorg op de Juiste Plek, samenwerking met sociaal domein en inzet van Positieve Gezondheid. Bij al deze componenten zal digitalisering een belangrijke rol spelen. 

Het concept Meer Tijd Voor De Patiënt (MTVDP) zet in op de gedachte dat een langere consulttijd ertoe leidt dat de kern van de zorgvraag van de patiënt sneller en beter naar voren komt. En deze kennis is van belang om de vervolgzorg vanuit de praktijk beter en efficiënter in te richten. Lees meer op de website van de LHV.

MTVDP binnen het ECT

Mura is betrokken bij de implementatie van het project ‘Meer tijd voor de patiënt’ bij het Eerstelijns Centrum in Tiel (ECT). Het bevindt zich nog in de verkennende fase. De afgelopen periode is gesproken met medewerkers binnen de verschillende huisartsenpraktijken over hun knelpunten, behoeften en ideeën. Het was goed te horen dat de medewerkers trots zijn op hoe zij samen als team goede zorg voor de patiënten verlenen. Maar er is altijd ruimte voor verbetering en daarbij werden verschillende innovatieve ideeën besproken. De betrokkenen vonden het echt waardevol zo met elkaar in gesprek te zijn!

Concrete acties

De komende tijd gaan we de plannen uitwerken tot concrete acties en kijken we hoe we binnen het ECT invulling gaan geven aan ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’. Wim Arends, huisarts en bestuurslid, is mede projectleider en heeft vertrouwen in de aanpak: “Het concept Meer Tijd Voor De Patiënt is voor de huisartsen in het ECT een uitgelezen kans om op meerdere gebieden de eerstelijnszorg te versterken. We waren dan ook meteen enthousiast toen de mogelijkheid zich voordeed om deel te nemen aan dit project. Succesvolle pilots elders in het land sterken ons in de gedachte dat Meer Tijd Voor De Patiënt de eerstelijnszorg goed voorbereidt op de uitdagingen in de toekomst.”

Meer informatie

Wil je meer weten over het project? Of heb je zelf interesse in ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’ in jouw praktijk? Neem dan contact op met Anne-Marie Winkelman.

1 Keuper, J., Schaaijk, A. van, Batenburg, R. ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’ (MTVDP) in de huisartsenzorg: vergelijkend onderzoek naar zeven MTVDP-projecten ten behoeve van uitrol en structurele verankering van het MTVDP-concept. Utrecht: Nivel, 2021.