Naar nieuws

West Maas en Waal zet zich in voor mentaal sterkere en gezondere inwoners

27 mei 2024

Mentale gezondheid is meer dan de afwezigheid van psychische klachten en bevindt zich in het alledaagse leven, binnen zinvolle activiteiten, een fijne werkplek en onderwijsomgeving en in het opbouwen en verstevigen van het sociaal netwerk. Het is een mooie ontwikkeling dat gemeenten steeds vaker hun rol pakken als het gaat om mentale gezondheid van hun inwoners.

Ook gemeente West Maas en Waal wil er aan bijdragen dat haar inwoners mentaal gezond zijn en blijven. En mochten inwoners tijdelijk minder mentaal gezond/weerbaar zijn, dan kunnen zij laagdrempelig kwalitatief hoogstaande ondersteuning en zorg krijgen. Aangezien er voor mentale gezondheid in iedere levensfase kwetsbaarheden liggen, zet de gemeente West Maas en Waal in op alle leeftijdsgroepen. Dus op alle inwoners van 0 tot 100 jaar.

Partners gaven input

Op 22 april organiseerde de gemeente samen met en begeleid door Mura Zorgadvies een bijeenkomst om input op te halen voor een plan voor mentale gezondheid en weerbaarheid van de inwoners. Partners uit sociaal domein (zoals onderwijs, (school)maatschappelijk werk, WijkGGZ) en zorg waren aanwezig. Op het programma stond een mix van activiteiten. GGD gezondheidsmakelaars presenteerden de kerncijfers van de gemeente. De huidige lokale situatie, het aanbod, de knelpunten, kansen en mogelijkheden voor versterking van de mentale gezondheid werden inzichtelijk. Daarnaast waren er diverse interactieve activiteiten om elkaar en elkaars aanbod beter te leren kennen en begrijpen. Door herkenning en erkenning bouwde men aan een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en groeide de gedrevenheid om nog meer te doen voor mentale gezondheid van inwoners.

Er gaat gelukkig al veel goed

We brachten dingen in kaart die goed en minder goed gaan. Wat opvalt? Dat er in de gemeente al veel goed gaat. Bijvoorbeeld de inzet van schoolmaatschappelijk werk en de inloop van Ixta Noa (ervaringsdeskundigen) in het Museumcafé. En dat willen we graag laten groeien bijvoorbeeld door het uit te breiden. Wat verder opvalt is dat we graag verder met elkaar werken aan het meer normaliseren van psychische klachten. Het is heel normaal en inherent aan het leven om ongemakken tegen te komen. Je kunt inwoners handvatten geven om daarmee om te gaan. Ook voor het vinden van kwetsbare doelgroepen zet men zich in West Maas en Waal graag in.

Direct naar juiste aanbod

Een thema dat uitgebreider aan bod kwam was de directe toeleiding van inwoners naar het juiste aanbod. Een belangrijk advies: zorg voor meer poppetjes aan de voorkant. Met andere woorden; organiseer het zo dat er voldoende tijd en menskracht is om de hulpvraag van een inwoner aan de voorkant goed in kaart te brengen. Zorg voor een brede uitvraag, bijvoorbeeld door het sociale perspectief mee te nemen; hoe is de leefsituatie van de persoon? Zijn daarbinnen factoren aan te wijzen die psychische klachten veroorzaken of in stand houden? Om écht de beweging naar de sociale basis te maken is meer menskracht nodig aan de voorkant. Deelnemers roepen de gemeente op om zich hier hard voor te maken.

Hoe nu verder?

De gemeente verwerkt de opbrengsten van deze bijeenkomst in een plan van aanpak met concrete en gefinancierde oplossingen waar zij zich in 2024 en 2025 voor in wil gaan zetten.

Wil je meer weten over de bevindingen van de bijeenkomst? Of kennis opdoen, versterken en leren voor je eigen gemeente of ook aan de slag met een domeinoverstijgende aanpak voor mentale gezondheid? Neem dan contact op met Suzan Buitenhuis.