Naar nieuws

Steeds meer EPA-patiënten succesvol terugverwezen naar de huisarts

16 februari 2022

In de afgelopen twee jaar droegen behandelaars van Pro Persona 38 stabiele patiënten met Ernstig Psychische Aandoeningen (EPA) succesvol over aan de huisarts en de POH-GGZ. Dat blijkt uit de evaluatie van het EPA-project*, die Mura eind 2021 uitvoerde in samenwerking met Pro Persona, Zorggroep Gelders Rivierenland en Eerstelijns Centrum Tiel. Hiermee dragen de huisartsenzorggroepen en Pro Persona samen bij aan de juiste zorg op de juiste plek in de GGZ.

Hoe verloopt die terugverwijzing?

De terugverwijzing van een EPA-patiënt naar de huisarts gebeurt niet zomaar. Dit vraagt om zorgvuldige voorbereiding en overdracht. En daarom maakten Pro Persona en de huisartsenzorggroepen werkafspraken. Kern van de afspraken is de warme overdracht van de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV) aan de huisarts en/of POH-GGZ. Ook laagdrempelige consultatie (van SPV en psychiater) en vlotte opschaling van zorg naar Pro Persona in geval van dreigende crisis, zijn belangrijke onderdelen van een succesvolle aanpak.

Wat verstaan we ook alweer onder EPA-patiënten?
EPA-patiënten zijn patiënten met Ernstig Psychische Aandoeningen. Zij hebben een psychiatrische stoornis en hebben ernstige beperkingen in sociaal en/of maatschappelijk functioneren. Ze zijn vaak lange tijd in behandeling bij de Specialistische GGZ (SGGZ). Als chronische EPA-patiënten echter stabiel zijn, kunnen de huisarts en POH-GGZ de zorg vaak weer overnemen van de SGGZ.

Terugverwijzing… en soms ook weer heraanmelding

Nagenoeg alle terugverwezen EPA-patiënten bleven tot op heden stabiel en huisarts en POH-GGZ kunnen de zorg prima verlenen. Toch is heraanmelding bij Pro Persona echter niet altijd te voorkomen, bijvoorbeeld als een EPA-patiënt in een crisis dreigt te raken. Van alle terugverwezen EPA-patiënten zijn er twee heraangemeld bij Pro Persona. De hiervoor opgestelde procedure bleek goed te werken en de heraanmelding verliep vlot. Dit tot tevredenheid van de zorgverleners.

En wat vonden betrokkenen ervan?

De ervaringen van de deelnemende zorgverleners namen we ook mee in de evaluatie. Hoe ervoeren behandelaars van Pro Persona, huisartsen en POH-GGZ de samenwerking? Om dat te achterhalen ging Mura met in totaal twaalf van hen in gesprek over hun ervaringen: wat ging goed? wat kan beter? Dat leverde veel bruikbare informatie en concrete tips op.
Hoewel de ervaringen van de EPA-patiënten belangrijk zijn, hebben we gezien de aard van hun problematiek ervoor gekozen hen niet te belasten met vragen hierover.

‘Complimenten aan de SPV die een zorgvuldige en prettige warme overdracht deed. We kregen alle benodigde informatie inclusief signaleringsplan. Er was ruimte om vragen te stellen. Kortom het was een goede voorbereiding op de terugverwijzing. ‘
Huisarts

‘Stabiele EPA-patiënten horen thuis in de eerste lijn; het is een goede ontwikkeling om patiënten te normaliseren en het is minder stigmatiserend.’
POH-GGZ

‘Dit project is een kans om de zorg verantwoord af te schalen waar mogelijk en zo kansen te bieden de wachtlijst te verkorten.’
Behandelaar Pro Persona

In 2022…

  • ….streven we naar minimaal een verdubbeling van het aantal terugverwezen EPA-patiënten naar de huisartspraktijk;
  • ….gaat de projectgroep aan de slag met het doorvoeren van verbeterpunten;
  • ….voeren we in het najaar de laatste evaluatie uit;
  • ….bepalen Pro Persona en huisartsenzorggroepen op basis van de resultaten van die evaluatie of ze dit project een vervolg willen geven en zo ja, in welke vorm.

Meer informatie

Meer weten over dit project? Neem contact op met Ingrid Elie.

Lees meer in het artikel “Prettig om je cliënt warm over te dragen” Eerste ervaringen uit het EPA-project.

*Het EPA-project is een samenwerking van Zorggroep Gelders RivierenlandEerstelijns Centrum Tiel en Pro Persona. De zorggroepen contracteerden de zorg aan stabiele EPA-patiënten met Menzis. Mura stelde het implementatieplan en de businesscase op voor dit project. Vervolgens coördineert en evalueert Mura de implementatie van deze werkafspraak.