Naar nieuws

GGZ-aanbieders in Rivierenland werken samen aan het terugdringen van wachttijden

9 augustus 2022

De wachtlijsten in de GGZ voor mensen met veel voorkomende aandoeningen zoals angst, depressie of persoonlijkheidsproblematiek zijn al jaren erg lang. Ruim een derde van de mensen moet langer dan 14 weken wachten. Het terugdringen van de wachttijden, zoals vastgelegd in de Treeknorm, is dan ook een speerpunt in de GGZ. ProPersona (als grootste GGZ instelling in de regio) heeft in Rivierenland het voortouw genomen om samen met andere zorgaanbieders te werken aan het terugdringen van de wachttijden met de GGZ Transfertafel Rivierenland.

Terugdringen wachttijden

Sinds september 2021 is de GGZ Transfertafel Rivierenland actief. ProPersona, Mentaal Beter, IrisZorg, Psychiatrie Rivierenland, Psychologenpraktijk Perspectief, Aalsterveld Psychologen, de kaderhuisarts GGZ en Mondium werken daarin samen, ondersteund door Mura Zorgadvies. Het doel van de Transfertafel is het terugdringen van de wachttijden door optimaal gebruik te maken van de beschikbare capaciteit in de regio, zodat cliënten sneller bij een geschikte behandelaar terechtkomen. Dat begint met zicht krijgen op wat er speelt in de regio met betrekking tot wachttijden en het aanbod. Op basis daarvan maken de partners in de Transfertafel regionale afspraken, zoals bijvoorbeeld het opstellen van in- en exclusiecriteria per aanbieder. Ook wordt gekeken naar goede voorbeelden en oplossingen elders. De deelnemers vinden het prettig dat door de Transfertafel de lijntjes kort zijn, dat men elkaar en elkaars organisatie leert kennen en beter weet wat de aanmeldroutes zijn.

Leren van casussen

Het bespreken van casussen gebeurt ook aan de Transfertafel. Niet alleen om een casus op te lossen, maar ook als voorbeeld voor andere casussen en als aanleiding om regionale afspraken te maken. Er worden veel casussen besproken, ook buiten de Transfertafel om weten partners elkaar beter te vinden. Een knelpunt dat daarbij naar voren komt, is dat er voor sommige cliënten (nog) geen passende aanmeldroute is, vanwege inhoudelijke redenen of omdat er geen contract is met de zorgverzekeraar.

Aansluiten van huisarts en sociaal domein

Naar voorbeeld van Apeldoorn en Nijmegen wordt momenteel verkend of de Transfertafel verbreed kan worden. Bijvoorbeeld huisartsen en POH kunnen gevraagd worden om casussen in te brengen, zodat ook de cliënt vanuit de huisarts sneller op de juiste plek terechtkomt. Ook aanbieders uit het sociaal domein en welzijn kunnen aansluiten bij de Transfertafel om te kijken of zij cliënten kunnen begeleiden (naast, of in plaats van behandeling). Deze mogelijkheden worden op dit moment verder verkend.

Wil je meer weten over de GGZ Transfertafel Rivierenland? Neem dan contact op met Ellen Selten.