Naar nieuws

Samen… Oud in Rivierenland: nieuwe ambities voor 2022 en verder

14 december 2021

Proactieve zorgplanning, dementie en OZOverbindzorg: dit is nog maar een deel van de indrukwekkende hoeveelheid projecten die binnen het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’ (hierna: Samen Oud) zijn uitgewerkt. Samenwerking over alle domeinen heen is de enige manier om de zorg rond de grote toename aan ouderen aan te kunnen. Wat betekent dit voor de visie en ambities van Samen Oud?

Er is al veel bereikt in de verschillende projecten. En we mogen trots zijn op de goede samenwerking in Rivierenland. Maar de uitdagingen in de ouderenzorg zijn groot en worden -ook in Rivierenland- nog groter. Dat vraagt om anders kijken, andere oplossingen, anders samenwerken en met andere partijen.

De koers herijken

Al vier jaar werken zorg en sociaal domein samen in Samen Oud om (kwetsbare) ouderen te voorzien van de juiste zorg op de juiste plek. Maar liggen we nog op koers? Dat was de hoofdvraag van de herijkingsbijeenkomst die Mura na de zomer organiseerde voor betrokken partijen uit zorg, welzijn, sociaal domein en ouderenvertegenwoordigers. De opgehaalde input van de bijeenkomst is door het kernteam Samen Oud verwerkt in een hernieuwde visie en ambitie. Waarbij we nog scherper hebben gekeken naar wat nodig is om de uitdagingen in de ouderenzorg samen aan te kunnen. Dat betekent nog meer aandacht voor leefstijl, vitaliteit en meer aandacht voor alle ouderen en niet alleen kwetsbare ouderen.

De ambitie van ‘Samen… Oud in Rivierenland’ -zoals hierboven gevisualiseerd- is als volgt:
Ouderen in Rivierenland zijn goed voorbereid op hun oude dag en leven zo gezond mogelijk in een vertrouwde fysieke en sociale omgeving. Als zij hulp of zorg nodig hebben dan is dat ook beschikbaar en goed geregeld. Hierdoor voelen zij zich zo lang mogelijk vitaal en onderdeel van de maatschappij. Dit resulteert in gezonde oudere inwoners, goede kwaliteit van zorg, beheersbare kosten en tevreden medewerkers (quadruple aim).

Wat willen we bereiken?

De belangrijkste programmadoelen voor 2030 komen overeen met de ‘behoeften’ van de drie persona’s uit de visie:

 • Meer ouderen hebben een gezonde leefstijl en maken bewuste keuzes rondom leefstijl, wonen en welzijn om zelfredzaam te blijven;
 • Voor ouderen met een (zorg)vraag is er een samenhangend en afgestemd (zorg)aanbod, dicht bij huis, waarbij we zorg en ondersteuning op maat zo organiseren dat we langdurige zorg zo lang mogelijk uitstellen. Ouderen hebben voldoende keuze, informatie over en inzicht in de kwaliteit van het aanbod;
 • Meer ouderen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen in een fysiek geschikte en sociale omgeving, waar problemen tijdig worden gesignaleerd en waarbij ook de informele zorg goed wordt ondersteund.
 • Betere aansluiting van sociaal domein en zorg door domeinoverstijgende keten- en netwerkzorg.

Hoe doen we dat?

Om de doelen te bereiken zetten we in op:

 • Behoud van eigen regie van ouderen, zodat zij zo lang mogelijk zelfredzaam blijven en kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. Met goede ondersteuning vanuit welzijn, informele zorg en formele zorg waarbij de oudere mede bepaalt wat nodig en gewenst is;
 • Preventie en een gezonde leefstijl zodat zorgvragen worden voorkomen of uitgesteld. Dit doen we vanuit een brede blik op zorg en gezondheid, waarbij alle domeinen aan bod komen (dagelijks leven en leefstijl; welbevinden, zingeving en meedoen; fysieke gezondheid; zorg en behandeling; sociale omgeving en mantelzorg; fysieke omgeving);
 • De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP): zorg is dichtbij waar dat kan, zwaarder als het moet (stepped care) zodat we beschikbare menskracht en middelen effectief inzetten;
 • Coördinatie van zorg: door goede samenwerking in de driehoek medisch – (thuis)zorg – welzijn/sociaal domein is er een samenhangend en afgestemd zorgaanbod in de regio;
 • Domeinoverstijgende samenwerking: alleen door integraal en interdisciplinair samen te werken komen we tot duurzame oplossingen voor een toekomstbestendige ouderenzorg in Rivierenland.

Binnen Samen Oud geven we nieuwe impulsen aan zorgvernieuwing en -verbetering op regiobrede thema’s, waarbij samenwerking een voorwaarde voor succes is. Vanuit een regionale aanpak leggen we de verbinding met lokale situaties. Daarnaast leren we van lokale best-practices die op te schalen zijn naar regioniveau.

Wat doen we in 2022?

De projecten waaraan wordt gewerkt zijn hieronder opgenomen. De onderlinge samenhang en betrokken partijen worden duidelijk in de infographic.

Overzicht programma Samen Oud in 2022 (klik op de afb. voor een vergroting)

Bestaande projecten:

 1. Netwerk dementie;
 2. Geïntegreerde aanpak van vroegsignalering;
 3. OZOverbindzorg;
 4. Praten over later / proactieve vroegtijdige zorgplanning;
 5. Vallen en Vitaal Bewegen

In 2022 verkennen we de volgende thema’s:

 1. Verkenning: wonen en zorg;
 2. Verkenning: sociale participatie en informele zorg / mantelzorg;
 3. Verkenning: digitalisering;

Bij de volgende activiteiten houden we de vinger aan de pols en monitoren we de voortgang, omdat deze activiteiten inmiddels geborgd zijn in reguliere werkprocessen:

 1. Netwerken Geriatrie;
 2. Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde, o.a. pilot MESO;
 3. Netwerkvorming en versterking samenwerking driehoek medisch, (thuis)zorg, welzijn.

Samen met ouderen

Het betrekken van patiënten/cliënten/inwoners bij het programma en de projecten binnen Samen Oud is een belangrijk uitgangspunt. Niet alleen voor, maar ook mét de doelgroep samen de koers bepalen, toetsen of we de juiste dingen doen, of een aanpak passend is en werkt. Door het perspectief van ouderen meer te integreren in de activiteiten van het programma creëren we een breder gezichtsveld en een groter draagvlak en geven we ouderen vaker de kans om mee te denken over keuzes die hun leven beïnvloeden. Dit draagt bij aan het inzetten van zinvolle verbeteringen op wat ouderen écht nodig hebben én het versterken en benutten van de eigen regie en kracht. Daarom is dit een expliciet speerpunt voor 2022.

Met wie werken we aan Samen Oud?

Het programma is een samenwerkingsverband met Eerstelijns Centrum TielZorggroep Gelders RivierenlandZorgcentra De BetuweSanté PartnersSZRZiekenhuis RivierenlandGGD Gelderland Zuid, de Rivierenlandse gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe en West Maas en Waal en Mura Zorgadvies.

Mura is programmamanager van ‘Samen… Oud in Rivierenland’. Wil je meedenken over de toekomst van de ouderenzorg in Rivierenland, of meer weten over Samen… Oud in Rivierenland? Wil je het werkplan 2022 begin volgend jaar ontvangen? Neem dan contact op met Eefje de Bruijne of Suzan Buitenhuis.