Naar nieuws

Betere zorg voor jeugd door goede samenwerking in Zaltbommel

4 mei 2021

De transformatie van het jeugdzorgstelsel is geen eenvoudige opgave. Jeugdigen krijgen -helaas- vaak nog geen effectieve, tijdige zorg en ondersteuning. Veel gemeenten kampen met wachtlijsten en forse financiële tekorten. Gelukkig slagen sommige gemeenten er wel in om een goed jeugdzorgstelsel in te richten. Het Verwey Jonker Instituut rondde in april 2021 een onderzoek af naar de ervaringen van vijf gemeenten die hierin lijken te slagen, waaronder de gemeente Zaltbommel. Wat werkt er in Zaltbommel? Welke aandachtspunten zijn er? En hoe ontwikkelt de gemeente samen met partners de aanpak door? In een bijeenkomst eind april stonden deze vragen centraal.

Jeugdzorg in Zaltbommel

In de gemeente Zaltbommel is Buurtzorg Jong een belangrijke spil in de Jeugdzorg. Buurtzorg Jong biedt ondersteuning en begeleiding aan gezinnen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 23 jaar. Bijna 40% van de jeugdhulp in Zaltbommel in 2019 is uitgevoerd door de jeugd- en gezinsteams van Buurtzorg Jong zonder dat doorverwijzing nodig is. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 15%. Waar nodig verwijst Buurtzorg Jong door naar tweedelijns zorgaanbieders. Buurtzorg Jong blijft -ook na verwijzing- casusregisseur om zo goed vinger aan de pols te houden bij de voortgang, resultaten en eventuele opvolging na afsluiten van een behandeltraject. De gemeente koopt alle jeugdzorg lokaal in en houdt zo grip op het aanbod en de afspraken met zorgaanbieders. Ook in de samenwerking met het onderwijs en de huisartsenpraktijken wordt geïnvesteerd. Bijvoorbeeld door een pilot in twee huisartsenpraktijken waarbij een medewerker van Buurtzorg Jong fysiek een dagdeel in de praktijk spreekuur houdt.


Wat werkt in Zaltbommel?

  • Consistente visie: we hebben de neuzen dezelfde kant op
  • Vertrouwen: we denken mee, maar kijken niet op de vingers
  • Toerusting eerstelijn: zij kunnen het aan
  • Handelingsvrijheid eerstelijn: zij kunnen zelf aan de slag en houden het klein
  • Preventie: voorkomen is beter dan beschikken
  • Dialoog: we blijven in gesprek
  • Lage administratieve last: we monitoren ten behoeve van de uitvoering
  • Passend inkoopmodel: lokale inkoop, open house

Lees meer over de Zaltbommelse aanpak op pagina 113 t/m 136 van het rapport van het Verwey Jonker Instituut.


Samen leren

De ervaringen, successen en verbeterpunten uit het onderzoek van het Verwey Jonker Instituut en de tussenevaluatie van de pilot in de huisartsenpraktijken, zijn eind april gepresenteerd aan de samenwerkingspartners. Huisartsenpraktijken, JGZ 0-4 jaar en JGZ 4-19 jaar, Buurtzorg Jong en enkele intern begeleiders uit het basisonderwijs waren aanwezig bij de bijeenkomst die de Gemeente Zaltbommel samen met Zorggroep Beter in Bommelerwaard organiseerde, ondersteund door Mura Zorgadvies.

Samen aan de slag

Na de presentaties ging de groep interactief aan de slag om te bepalen hoe en welke aanbevelingen partijen samen kunnen oppakken. De ideeën die werden uitgewerkt varieerden van ‘laaghangend fruit’ zoals het onderzoeken van de mogelijkheid om op het consultatiebureau een inloopspreekuur van Buurtzorg Jong te organiseren, tot structurele verbeterpunten zoals betere informatie-uitwisseling en korte communicatielijnen met alle partners én gezinnen onderhouden. De gemeente Zaltbommel, Buurtzorg Jong en de Zorggroep Beter in Bommelerwaard werken de ideeën de komende periode met Mura verder uit. Zo kan de samenwerking rond het thema Jeugdzorg tussen huisartsenzorg en sociaal domein worden versterkt, verbeterd en verbreed.

Andere thema’s

De gemeente en de zorggroep zijn van plan om zo’n twee keer per jaar een themabijeenkomst te organiseren, waarbij het doel enerzijds is om elkaar beter te leren kennen, elkaars taal (beter) te spreken en korte lijnen te krijgen; anderzijds om gericht op thema concrete (samenwerkings)afspraken te maken en om verbeterplannen te ontwikkelen en uit te voeren.