Naar nieuws

Jeugdzorg sterker en beter (1): het begint met inzicht

17 september 2020

De jeugdzorg staat onder druk. Stijgende kosten, lange wachtlijsten en veel bureaucratie. Jeugdigen en gezinnen krijgen niet altijd tijdige, passende zorg of ondersteuning. Je kon in onze vorige nieuwsbrief al lezen hoe Mura Zorgadvies hiernaar kijkt én op welke vijf oplossingsrichtingen wij inzetten. In dit artikel lees je meer over de eerste oplossingsrichting: meer inzicht en stuurinformatie.

Zicht op het totaalplaatje

Veel partijen zijn bezig met de zorg en gezondheid van en voor kinderen en jongeren: de gemeente, de huisarts, de GGD, de school, maatschappelijk werk etc. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen perspectief naar problemen én oplossingen. Iedereen ziet een stukje van de ‘olifant’. Wat mist is een gedeeld beeld, een totaalplaatje: waar liggen de grootste jeugdzorgproblemen, waar is winst te behalen? Doen we de juiste dingen én doen we de dingen goed?

Mura brengt data van verschillende partijen bij elkaar, over domeinen heen en van verschillende bronnen. We kijken naar de hele ‘olifant’ en maken de vertaalslag naar toegankelijke informatie. Met deze informatie gaan we met partijen samen in overleg: herkennen ze het beeld, wat valt op, wat is van belang, welke verklaringen zijn er?

Duiding en dialoog

We kijken niet alleen naar cijfers, maar ook naar wat werkt volgens zorgverleners en patiënten. Want data en informatie krijgen pas betekenis in een context. Vanuit een gedeeld beeld kun je als gemeente, huisarts of (jeugd)zorgaanbieder samen beter onderbouwde keuzes maken en prioriteiten stellen. Hoe doen we dat?

  • We onderzoeken en brengen focus aan, zodat je meer inzicht krijgt in je eigen situatie. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van draagvlakonderzoek of gebiedsanalyse;
  • We onderbouwen en toetsen de kansrijkheid van projecten en programma’s, zodat je weet of je in de juiste oplossingen investeert. Dit doen we bijvoorbeeld door het opstellen van een businesscase of literatuuronderzoek;
  • We monitoren en evalueren projecten op het behalen van doelen, zodat je kunt aantonen wat ze opleveren. Altijd met oog voor de meerwaarde voor patiënten;
  • We vertalen informatie en resultaten naar praktisch bruikbare producten, zoals handreikingen of factsheets.
Kerncijfers Jeugdhulp regio Rivierenland en Food Valley (klik voor een vergroting)

Regionale kerncijfers

De infographic laat de kerncijfers Jeugdhulp voor de regio Rivierenland en de regio Food Valley zien. Ongeveer tien procent van de jongeren in de regio krijgt jeugdhulp, daarvan maakt vijf tot tien procent gebruik van jeugdhulp met verblijf. Hiervan zit iets meer dan 40 procent in een pleeggezin. Het overgrote deel van de jeugdigen ontvangt dus hulp in het eigen gezin, veelal ambulante hulp op locatie.

Vijf oplossingsrichtingen

Mura kijkt breed naar maatschappelijke oplossingen voor problemen in de jeugdzorg. Inzicht is hierbij een belangrijke basis: weten waarop je koerst, aannames en vooroordelen toetsen en daarmee werken aan vertrouwen in elkaar. Zodat de jeugdige en zijn/haar gezin de best passende oplossing krijgt! De vijf pijlers waarop we inzetten zijn:

  1. Bieden van inzicht en stuurinformatie, zodat je inzicht krijgt in jouw lokale situatie en weet of jouw aanpak werkt;
  2. Meer preventie en versterken van de sociale basis, zodat je problemen voorkomt;
  3. Netwerkvorming en samenwerking, zodat je efficiënter en met beter resultaat samenwerkt;
  4. Sterke eerste lijn, zodat je minder specialistische hulp nodig hebt;
  5. Sterke jeugd(zorg)teams, omdat professionals én ouders zelf goed weten wat nodig is!

In een volgend bericht in deze serie besteden we aandacht aan de tweede oplossingsrichting: Meer preventie en versterken van de sociale basis.

Herken je deze uitdagingen? Wil je weten hoe het er in jouw gemeente voor staat met het gebruik van jeugdhulp? En welke praktische oplossingen er zijn? Neem dan contact op met Suzan Buitenhuis.