Naar nieuws

Jeugdzorg sterker en beter (5): Sterke jeugd(zorg)teams

14 januari 2021

Professionals die werken voor en met jeugdigen weten zelf vaak heel goed wat nodig is om hun werk goed te kunnen doen. Sterke jeugdzorgteams zijn teams waar autonomie en vertrouwen is. En waar de jeugdige en ouders écht centraal staan. Daar kun je het niet mee oneens zijn toch? Maar hoe doe je dat in de praktijk? Eerder las je al welke oplossingsrichtingen Mura Zorgadvies inzet om de jeugdzorg te versterken. In dit artikel lees je meer over de vijfde oplossingsrichting: Sterke jeugdzorgteams.

Sterke jeugdzorgteams gaat over al die gedreven professionals die werken in sociale teams in de gemeente, in CJG’s, in de jeugdgezondheidszorg of in de eerste lijn. Zij, die in de frontlinie staan als het gaat om signaleren, normaliseren en preventie. Natuurlijk is ook de zorg die behandelaren of jeugdhulpwerkers geven van belang, maar daarvoor bestaan al diverse initiatieven zoals de landelijke Arbeidsmarkttafel Jeugd.

Meer aandacht voor de professionals

Sinds de invoering van de Jeugdwet moeten professionals nog bewuster de jeugdige en/of het gezin centraal stellen. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij nog meer gaan samenwerken met collega’s met een andere deskundigheid, en met de netwerken rondom de jeugdige en/of het gezin. Dat maakt de autonomie en professionele ruimte groter en het werk leuker. Toch? Maar ziekteverzuim en uitstroom zijn hoog. Minder (psychosociale) arbeidsbelasting (bijvoorbeeld werkdruk en agressie) zijn een vereiste om ervoor te zorgen dat professionals kunnen en willen blijven werken in de (jeugd)zorg. Daarnaast zijn ruimte voor groei en ontwikkeling, blijven leren, uitdaging en meer autonomie minstens zo belangrijk om professionals duurzaam aan de zorg voor jeugdigen te verbinden. Dat kan door de dialoog binnen en tussen organisaties en professionals hierover te voeren, door werkprocessen te verbeteren en door medewerkers de juiste ‘gereedschapskist’ te geven. Wil je als professional namelijk een verschil kunnen maken dan moet je ten eerste vakbekwaam zijn, ten tweede over het goede gereedschap kunnen beschikken en tenslotte moeten werkprocessen en verantwoordelijkheden goed zijn gekaderd. Het gaat dus om hoe jij als professional ruimte krijgt (of neemt) om je werk goed te kunnen doen, met ‘rugdekking’ vanuit je organisatie.

Oplossingsgerichte aanpak

Bij Mura geloven we in een oplossingsgerichte aanpak. Waarom? Omdat wij telkens weer horen dat het werkt. (Jeugd)zorgprofessionals pakken problemen aan: ze onderzoeken, stellen een diagnose en zetten vervolgens een geschikte interventie in. Maar geeft deze focus op ‘problemen’ altijd het beste resultaat? Bij een oplossingsgerichte aanpak ga je uit van wat de jeugdige en/of zijn ouders willen bereiken: Hoe ziet je gewenste toekomst eruit? Wat werkt? En wat zijn tekenen van vooruitgang? Of: wat is je volgende stapje? Jeugdigen en gezinnen komen zo in beweging en houden (of krijgen) meer regie over de aanpak. Als professional ga je gaat náást je cliënt staan. Doordat de goede ideeën van de jeugdige of ouders zelf komen, past de oplossing uiteindelijk ook veel beter bij hen. En dat werkt!

Vijf oplossingsrichtingen

Mura kijkt breed naar maatschappelijke oplossingen voor problemen in de jeugdzorg. Investeer daarbij niet alleen in afspraken, protocollen en inkoop van jeugdzorg, maar vooral ook in mensen! Professionals die goed zijn toegerust, die autonomie ervaren en sámen werken met jeugdigen en gezinnen, zijn een belangrijke spil om jeugdigen en gezinnen tijdige, passende zorg of ondersteuning te bieden. De vijf pijlers waarop Mura inzet voor een sterkere, betere jeugdzorg zijn:

  1. Bieden van inzicht en stuurinformatie zodat je inzicht krijgt in jouw lokale situatie en weet of jouw aanpak werkt;
  2. Meer preventie en versterken van de sociale basis, zodat je problemen voorkomt;
  3. Netwerkvorming en samenwerking, zodat je efficiënter en met beter resultaat samenwerkt;
  4. Sterke eerste lijn, zodat je minder specialistische hulp nodig hebt;
  5. Sterke jeugd(zorg)teams, omdat professionals én ouders zelf goed weten wat nodig is!

Herken je deze uitdagingen? Wil je weten hoe het er in jouw gemeente voor staat? En welke praktische oplossingen er zijn? Neem dan contact op met Eefje de Bruijne of Suzan Buitenhuis.

Of meld je aan voor het gratis webinar van Mura ‘Samen werken aan een sterke jeugdzorg’ op 19 januari.