Naar nieuws

De zorg en welzijn estafette (6): Jeugd- en gezinswerker Rieneke Sangster

20 juni 2022

In deze estafetterubriek vertelt een medewerker van een organisatie uit zorg en welzijn over het eigen werk en de relatie met de eerste lijn. Daarna geeft diegene het stokje door aan iemand werkzaam in een andere organisatie. In deze aflevering geeft Rieneke Sangster antwoord op onze vragen. Rieneke is jeugd- en gezinswerker binnen het Team Jonge Kind bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Veenendaal.

Wie is Rieneke Sangster?

Rieneke Sangster

Ik werk sinds 2,5 jaar als jeugd- en gezinswerker binnen het Team Jonge Kind bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Veenendaal. Voor die tijd heb ik als jeugd- en Wmo-consulent gewerkt in de gemeente Zevenaar. Ik ben opgeleid tot fysiotherapeut. Nadat ik een aantal jaar in een particuliere praktijk heb gewerkt, ben ik in 2002 overgestapt naar de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Als Wmo-consulent hield ik me bezig met aanpassingen voor volwassenen en kinderen, zoals een rolstoel, scootmobiel of traplift. Dit had tot doel mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en hen zo prettig en volwaardig mogelijk deel te laten nemen aan het maatschappelijk leven. Gaandeweg merkte ik dat mijn hart lag bij het werken met kinderen en gezinnen. Daarom heb ik de master Jeugdzorg gehaald en heb ik in 2015 de switch gemaakt naar de jeugdhulpverlening. Ik merk dat mijn eerdere werkervaring me helpt om zo breed mogelijk naar de situatie van gezinnen te kijken. Vaak spelen namelijk allerlei factoren een rol als gezinnen in de problemen komen.

Wat doe je zoal als jeugd- en gezinswerker bij het CJG?

Als een ouder of een jeugdige een probleem ervaart binnen de gezinssituatie, kan hij of zij met zijn hulpvraag terecht bij de inloop van het CJG. Als jeugd- en gezinswerker brengen we samen met ouders en kinderen de hulpvraag in beeld. We kijken samen wat een passende oplossing zou kunnen zijn. Soms bieden we zelf kortdurende ondersteuning. Als het nodig is geven we een indicatie af voor jeugdhulp die uitgevoerd wordt door een jeugdhulpaanbieder, zoals opvoedingsondersteuning of diagnostiek. Daarnaast bieden we als CJG ook preventieve cursussen aan zoals een sociale vaardigheidstraining of een cursus positief opvoeden. Ook hebben we een ‘vrijwilligersbank’. Samen met gezinnen kunnen we bijvoorbeeld op zoek gaan naar een maatje of gastgezin, zodat gezinnen een wat breder netwerk krijgen en zich meer gesteund voelen.

Hoe ben je betrokken bij de eerstelijnszorg?

We hebben nauw contact met kinderdagverblijven, scholen en huisartsen omdat we de krachten rondom een gezin zoveel mogelijk willen bundelen. Wanneer de problematiek jonge kinderen betreft, leggen we vaak ook contact met het consultatiebureau omdat zij ontwikkeling van de kinderen nauw volgen. Ik ben betrokken bij het multidisciplinair overleg (MDO) van het project Kansrijke start. Dit project heeft als doel om meer kinderen een kansrijke start te geven. Problemen tijdens de eerste 1.000 dagen van een kind hebben directe gevolgen voor de gezondheid en ontwikkeling van het jonge kind, hun gezondheid op volwassen leeftijd en de gezondheid van volgende generaties. In het MDO bespreken we zwangere vrouwen met een verhoogde kwetsbaarheid, zoals medische en sociale problemen. Samen met verloskundigen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ)/GGD proberen we tijdig de juiste zorg en hulpverlening te bieden.

Aan wie geef je het stokje door?

Ik geef het stokje graag door aan Erna Banning-Zijm, jeugdverpleegkundige GGD regio Utrecht waarmee ik samenwerk binnen Kansrijke Start.