Naar nieuws

Vroegtijdig grip op kwetsbaarheid

8 december 2021

Samenwerking tussen het sociaal en medisch domein lastig? Niet voor de werkgroep ‘vroegsignalering kwetsbare ouderen’! Met plezier én resultaat zijn welzijnsmedewerkers, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen de afgelopen maanden viermaal online samengekomen om aan de slag te gaan met de actieplannen rondom vroegsignalering in Rivierenland.

Waar werken we aan?

Met een proactieve aanpak, zorgen we ervoor dat we in een vroeg stadium zicht krijgen op mogelijke kwetsbaarheid, waardoor -indien nodig- eerder ondersteuning of zorg kan worden geboden. Dit betekent meer grip voor zowel professional als ouderen: snelle achteruitgang en acute situaties worden voorkomen en senioren functioneren langer zelfstandig. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om die “beginnende kwetsbaarheden” tijdig te signaleren, de signalen te kunnen delen met het betrokken netwerk én passende vervolgacties inzetten (proactief handelen). Dit vraagt om een goede (lokale) samenwerking. Om dit te bereiken zorgen we er in Rivierenland voor dat:

  • We (beter) weten wat elkaars mogelijkheden zijn
    Volgens professionals wordt er nog vaak te weinig informatie tussen betrokken partijen uitgewisseld en samengewerkt waardoor signalering bemoeilijkt wordt, bijvoorbeeld tussen sociaal en medisch domein. We werken aan een handreiking voor de regionale professional met concrete handvatten voor vroegsignalering. Ook geeft de handreiking per professional aan wat zijn of haar rol is op het gebied van vroegsignalering, zodat professionals elkaar beter weten te vinden.
  • We onze kennis over vroegsignalering up-do-date houden
    Professionals zien het als één van de grootste valkuilen van de huidige initiatieven voor vroegopsporing dat nu nog teveel vanuit het aanbod wordt geredeneerd en te weinig rekening wordt gehouden met de diversiteit van wensen en behoeften binnen de groep ouderen. Zorg- en dienstverleners (inclusief vrijwilligers) moeten getraind worden om het gesprek dusdanig aan te gaan dat zij de specifieke behoefte of vraag van ouderen boven tafel krijgen en dat zij weten op welke signalen van kwetsbaarheid ze kunnen letten. Hiervoor ‘touren’ we in 2022 door de zes gemeenten van de regio met een scholing voor professionals. In een volgende fase willen we ons ook richten op sleutelfiguren en ouderen en hun netwerk.
  • We signalen en onze aanpak met elkaar delen
    Ook is er regionaal behoefte om de signalen over kwetsbaarheid tussen hulpverleners onderling te delen. Het delen van informatie voorkomt hiaten en overlap. Dit is een belangrijke voorwaarde voor effectieve samenwerking. Hiervoor maken en implementeren we regionale samenwerkingsafspraken over informatie-uitwisseling van signalen van kwetsbaarheid en opvolgen van kwetsbaarheid bij ouderen. Bijvoorbeeld door het gebruik van OZOverbindzorg.
Vroegsignalering: ook wel vroegopsporing genoemd, is onderdeel van preventieve ouderenzorg. Het betreft het proactief opsporen van problemen en risico’s bij (kwetsbare) ouderen op verschillende levensdomeinen (o.a. fysiek, cognitief, mentaal, sociaal, omgeving). Ook wordt gekeken naar wensen, behoeften en prioriteiten van ouderen. Op grond hiervan vinden vervolgactiviteiten plaats zoals het opstellen van een individueel zorgplan en/ of doorverwijzing naar andere zorg- of hulpverleners.
(bron: De Bruin, S.R., et al., Vroegopsporing bij kwetsbare ouderen; op weg naar een betere aansluiting bij wat ouderen zelf willen en kunnen. 2014, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: Bilthoven)

Meer informatie? Neem contact op met Esmee Boerstal.