Naar nieuws

Vijf weetjes over vroegsignalering kwetsbare ouderen in Rivierenland

18 juni 2021

Hoe zorgen we ervoor dat er in Rivierenland meer aandacht komt voor het tijdig signaleren en in kaart brengen van kwetsbaarheid bij ouderen? Hoe zorgen we ervoor dat deze signalen vervolgens tijdig bij de juiste hulpverlener terechtkomen zodat er passende vervolgstappen kunnen worden bepaald? Is het haalbaar en wenselijk om daarvoor een regionaal geïntegreerd instrument in te zetten? Hoe werken zorg en sociaal domein partijen daarin nu samen in Rivierenland? Hoe voorkomen we dat dingen dubbelop gebeuren? Een werkgroep ‘vroegsignalering kwetsbare ouderen’ gaat met deze vragen aan de slag. Weten waar we staan? Je leest in de onderstaande vijf weetjes de huidige stand van zaken.

1. Inzetten op vroegsignalering loont voor ouderen én zorg- hulpverlener 

Het tijdig signalen en aanpakken van kwetsbaarheid bij ouderen vermindert snelle achteruitgang van ouderen, voorkomt acute situaties en stimuleert zelfstandig functioneren. Door meer samenwerking op vroegsignalering in en tussen sociaal domein en medisch domein wordt meer efficiëntie en doelmatigheid nagestreefd (bijvoorbeeld door dubbel werk te voorkomen).

2. Mura Zorgadvies heeft een advies opgesteld voor een regionale aanpak in Rivierenland

Mura deed als programmamanager ‘Samen… Oud in Rivierenland’ een korte inventarisatie naar belemmerende en bevorderende factoren, draagvlak, behoefte in het regionale veld en reeds in gebruik zijnde methodieken. Op basis daarvan adviseerden we het kernteam over samenwerking bij vroegsignalering en de inzet van één instrument daarbij. In dit adviesrapport is te lezen dat het grootste knelpunt met name in bewustwording en gedrag zit: Hoe zorgen we dat professionals, vrijwilligers en mantelzorgers tijdig signaleren én tijdig signalen en informatie delen? Het streven naar één gezamenlijk instrument (b)lijkt op dit moment een niet realistisch middel om hier een bijdrage aan te leveren.

3. We zetten in op bewustwording en kennis

We willen wél inzetten op scholingen/bijeenkomsten over vroegsignalering voor hulpverleners, vrijwilligers, mantelzorgers, dienstverleners. Onderwerpen voor de sessie zijn o.a. het elkaar (beter) leren kennen en elkaar informeren over wie wat bij wie opspoort. Maar ook hoe met signalen richting anderen moet worden omgegaan, welke signalen bij wie kunnen worden neergelegd, privacy en mogelijke vindplaatsen.

4. We zetten in op regionale samenwerkingsafspraken rondom informatie uitwisseling

Daarnaast zetten we in op het maken en implementeren van regionale samenwerkingsafspraken over informatie-uitwisseling van signalen van (beginnende) kwetsbaarheid en opvolgen van kwetsbaarheid bij ouderen. Ideeën hierbij zijn een meldpunt en/of het uitwisselen van signalen in OZOverbindzorg. Het uitgangspunt is dat ouderen en sleutelfiguren ook meedoen.

5. Bezint eer gij begint: we werken aan twee bondige actieplannen

Een enthousiaste werkgroep is nu éénmaal digitaal samen gekomen om het advies om te zetten tot een concreet actieplan voor Rivierenland. Gezamenlijk denken we bovenstaande acties verder uit en bespreken we welke stappen er nodig zijn om hier te komen.

Meer weten? Neem contact op met Esmee Boerstal.