Naar nieuws

Deze subsidieoproepen ‘Versterking organisatie eerstelijnszorg’ komen eraan en wij kunnen je helpen

17 april 2024

In het Integraal Zorgakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Daarom wordt hard gewerkt aan de implementatie van de Visie eerstelijnszorg 2030. In april en mei publiceert ZonMw een aantal subsidieoproepen. Mura Zorgadvies kan je op verschillende manier helpen bij de subsidieaanvragen.

Het gaat om de volgende subsidieoproepen:

 • Regionale uitvoeringssubsidie versterking organisatie eerstelijnszorg
  Open vanaf: 17 april 2024
  Deadlines: 3 juli, 25 september en 4 december 2024, 14.00 uur
 • Voucher versterking regionale monodisciplinaire organisatiegraad
  Open vanaf: rond 24 april 2024
  Deadline: doorlopend tot en met 31 december 2024
 • Lerend netwerk regionale samenwerking eerstelijnszorg
  Open vanaf: eind april 2024
  Deadline: 3 juli 2024, 14.00 uur
 • Onderzoek voor het ontwikkelen van kennis over de effecten en kosten van het anders en/of beter organiseren en samenwerken van de eerstelijnszorg
  Open vanaf: mei/juni 2024
  Deadline: 25 september 2024

De subsidieoproepen zijn vanaf de publicatiedatum te vinden op deze webpagina: Versterking organisatie eerstelijnszorg van ZonMw

Sterke organisatie van de eerstelijnszorg

Om krachtig te kunnen vernieuwen, is een sterkere organisatie van de eerste lijn nodig. Daarom staan in het ZonMw-programma ‘Versterking organisatie eerstelijnszorg’ doelstelling 5 en 6 uit de landelijke Visie eerstelijnszorg 2030 centraal:

 • Hechte wijkverbanden: hechte samenwerking in de wijk tussen professionals, zodat er proactief kan worden ingespeeld op de gezondheidsproblemen.
 • Een regionaal eerstelijnssamenwerkingsverband: zorgen voor aanspreekbaarheid van eerstelijnszorg, samenwerking op regionaal niveau voor een groter oplossend vermogen in de hele keten, beschikbare 24/7 infrastructuur in de eerstelijnszorg voor crisissituaties.

Vanuit deze hechte wijkverbanden en het regionale samenwerkingsverband kan waar mogelijk en passend ook gewerkt worden aan de andere 4 doelstellingen van de visie.

Toelichting subsidieoproepen

Uitvoeringssubsidie: hechte wijkverbanden en regionaal eerstelijnssamenwerkingsverband
In 2023 konden alle regio’s, in dit programma gedefinieerd als (subregio van de) zorgkantoorregio, een voorbereidingssubsidie aanvragen om te anticiperen op en het voorbereiden van de plannen om de eerstelijnszorg in alle regio’s te versterken en het (waar nodig) samenbrengen van de huidige samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de eerstelijnszorg. Ook in de regio’s Rivierenland en Gelderse Vallei en Mura is daarbij betrokken. Naar verwachting publiceert ZonMw rond 17 april 2024 de subsidieoproep ‘Regionale uitvoeringssubsidie versterking organisatie eerstelijnszorg’. Met deze subsidieoproep kan iedere regio op verschillende momenten in 2024 subsidie aanvragen om het regionale eerstelijnssamenwerkingsverband en de lokale hechte wijkverbanden op te zetten, in te richten, uit te breiden en/of te versterken. De deadlines zijn 3 juli, 25 september en 4 december 2024, 14.00 uur.

Voucher versterking regionale monodisciplinaire organisatiegraad
In de Visie eerstelijnszorg 2030 is onder andere vastgesteld dat er in 2030 in elke regio een regionaal eerstelijnssamenwerkingsverband is, waarin de verschillende eerstelijnsdisciplines gemandateerd en met draagvlak vanuit de eigen monodisciplinaire regionale organisaties zijn vertegenwoordigd. Dit vraagt dat de verschillende eerstelijnsdisciplines zich ‘per eerstelijnsdiscipline’ organiseren. Met de subsidieoproep ‘Voucher versterking regionale monodisciplinaire organisatiegraad’, die ZonMw naar verwachting rond 24 april 2024 openstelt, stellen zij zogenaamde vouchers van €20.000 beschikbaar met als doel de eerstelijnsdisciplines te faciliteren in het opzetten, inrichten, uitbreiden en/of versterken van de monodisciplinaire organisatiegraad. Zo kan er met afvaardiging en mandatering deelgenomen kan worden aan het regionale eerstelijnssamenwerkingsverband en de regiotafels. Binnen elke regio kan iedere discipline één voucher aanvragen. Samenwerking tussen paramedische disciplines wordt sterk aangemoedigd om uiteindelijk gezamenlijk tot één multidsciplinair samenwerkingsverband te kunnen komen. Huisartsen kunnen geen gebruik maken van de vouchers. Deze subsidieoproep staat doorlopend open tot en met 31 december 2024. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Er is genoeg budget beschikbaar voor iedere discipline in iedere regio.

Lerend netwerk regionale samenwerking eerstelijnszorg
Naar verwachting publicert ZonMw rond eind april 2024 de subdieoproep ‘Lerend netwerk regionale samenwerking eerstelijnszorg’. Het doel van deze subsidieoproep is de oprichting van een samenwerkend landelijk consortium dat alle regio’s faciliteert en ondersteunt bij de versterking van de (organisatie van de) eerstelijnszorg op zowel wijk- als regioniveau. Dit omvat onder andere het opzetten en uitvoeren van een leer- en verbetercyclus, kennisdeling, monitoring van de voortgang en de evaluatie van de lopende ZonMw-projecten in alle regio’s die aangesloten zijn bij de uitvoeringssubsidie. Deze aanvraag kan dus niet door enkel één regio gedaan worden, maar door een consortium met verschillende partijen. Dit kunnen ook regionale partijen zijn, maar dus wel in samenwerking met andere partijen, waaronder de ROS’en (als onderdeel van het consortium). De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 3 juli 2024, 14.00 uur.

Aankomende subsidieoproep onderzoek
In mei/juni 2024 komt een subsidieoproep online voor onderzoek voor het ontwikkelen van kennis over de effecten en kosten van het anders en/of beter organiseren en samenwerken van de eerstelijnszorg. Meer informatie hierover volgt later.

Waar kan Mura Zorgadvies jouw organisatie bij helpen?

Mura Zorgadvies kan op verschillende manieren helpen bij deze subsidieaanvragen. Bijvoorbeeld bij het inventariseren van de behoeften van gezamenlijke partijen, advies geven over de opzet van de aanvraag of helpen met het indienen van de aanvraag. Neem contact op met Eefje de Bruijne of Esmee Boerstal.

Wil je nu al meer weten over de uitvoering van de voorbereidingssubsidie waar vanaf april in Rivierenland en Gelderse Vallei mee gestart zijn? Neem dan contact op met Esmee.