Naar nieuws

Vragenlijst Transitie consultatie palliatieve zorg

29 augustus 2023

Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) voert momenteel een herijking uit van de inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners. Aanleiding hiervoor is de toekomstige wijziging in de financiering van de consultatiefunctie. Daarnaast zijn er actuele ontwikkelingen in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) en de toename van het aantal mensen in de palliatieve fase.

PZNL streeft naar een meer proactieve inzet van gespecialiseerde zorgverleners voor patiënten, naasten en diens directe zorg- en ondersteuning. Dit kan betekenen dat de consultatiefunctie in de huidige vorm gaat veranderen. Binnen Septet (consortium Palliatieve zorg Midden Nederland), waar ook Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied onderdeel van is, werken we per regio uit op welke manier transmurale samenwerking m.b.t. de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners het beste georganiseerd kan worden. Hiervoor zullen o.a. een gedeelde visie en verschillende scenario’s worden opgesteld.

De eerste stap is het inventariseren van de huidige en wenselijke wijze waarop van de beschikbare expertise van alle professionals met een palliatieve zorgopleiding gebruik wordt gemaakt.

Bent u betrokken bij palliatieve zorg in de regio Rivierengebied?

Vul dan één van onderstaande vragenlijsten in of zet deze door naar collega’s. Invullen kan tot 25 september 2023. Hartelijk dank!

  • Dit is de vragenlijst voor de in palliatieve zorg gespecialiseerde professionals
  • Dit is de vragenlijst voor alle andere professionals (generalisten in de palliatieve zorg)
  • Dit is de vragenlijst voor managers, beleidsmedewerkers, etc (niet-zorgverleners)

Het resultaat van de inventarisatie is een breed beeld van de aanwezige kennis en de inzet van die kennis per netwerkregio. Dit beeld zal gedeeld en geduid worden binnen de netwerken palliatieve zorg. Het vormt de basis voor de daaropvolgende stappen: ontwikkelen visie op regionale consultatie, uitwerken van scenario’s, besluitvorming, formalisering en implementatie.

Meer informatie over de landelijke ontwikkelingen rond deze transitie is te vinden op de website van PZNL: Transitie consultatie.

Onze collega ROS Raedelijn ondersteunt consortium Septet. Voor vragen of meer informatie over het onderzoek kun je terecht bij Denise Seelen (dseelen@raedelijn.nl). Voor vragen over de palliatieve zorg in Rivierengebied kun je terecht bij netwerkcoördinator Mirjam Bakker (mbakker@szr.nl).