Naar nieuws

Advance Care Planning in de Gelderse Vallei, van evaluatie naar regionale aanpak

30 november 2021

De uitbraak van COVID-19 zorgde binnen zowel de eerste als tweede lijn voor nog meer aandacht voor het thema Advance Care Planning (ACP). Ook vóór de uitbraak van COVID-19 was er al veel aandacht voor ACP binnen de Gelderse Vallei. De bestaande ACP-aanpak is in 2020-2021 uitgebreid geëvalueerd, zowel de reguliere werkwijze, als de aanpak tijdens de pandemie. Dit leidde tot de gezamenlijke wens voor een uniforme, ketenbrede implementatie van ACP in de regio. Hoe ziet zo’n aanpak er uit?

Vijf verbetertrajecten

Een ketenbrede ACP-werkgroep met daarin deelnemers van de VVT*, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Huisartsen Gelderse Vallei, Menzis en het Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei formuleerde op basis van de conclusies van de evaluatie vijf verbetertrajecten:

 1. Meer regionale uniformiteit
  De werkgroep ontwikkelt een stroomschema met een uniforme werkwijze en een stappenplan voor ACP in de regio Gelderse Vallei. Taken en rollen worden hierin duidelijk omschreven. Ook worden vragen over ACP meegenomen als onderdeel van het nieuwe Transmuraal Palliatief Consultatieteam in Gelderse Vallei, dat in 2022 van start gaat.
 2. Gemeenten en Welzijn aanhaken bij de ketenbrede aanpak
  Gemeenten en Welzijn hebben een belangrijke rol bij ACP, zeker als het gaat om vroegsignalering en het creëren van bewustzijn bij inwoners van het belang om tijdig te praten over hoe je toekomstige (zorg)vragen wil invullen.
 3. Meer aandacht voor registratie van uitkomsten / digitale verslaglegging
  In de regio werken partijen aan de inrichting van een nieuwe Zorg Netwerk Omgeving (ZNO). ACP wordt hierin meegenomen, zodat afspraken over uniforme digitale verslaglegging rondom ACP goed worden geborgd.
 4. Goede scholing en ondersteuning (zorg)professionals
  Er wordt scholingsaanbod ontwikkeld en uitgevoerd voor huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, doktersassistentes/polikliniek medewerkers, POH, verpleegkundig(-specialist)en, ziekenverzorgenden en professionals van gemeente en welzijn. Het scholingsaanbod zal per doelgroep worden aangeboden maar we streven er ook naar om in de loop van 2022 een plenaire (domeinoverstijgende) scholing op te zetten.
 5. Bewustzijn vergroten bij patiënten, hun naasten en (zorg)professionals
  De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om een awarenesscampagne op te zetten om zo het bewustzijn van het belang van ACP te vergroten bij zowel de (toekomstige) patiënt, zijn/haar naasten als (zorg)professionals.

Bij al deze verbetertrajecten zullen we natuurlijk ook de patiënten zelf betrekken. We doen dit samen met ouderenbonden, cliëntenraden en patiëntenorganisaties. Daarnaast zijn we bezig met een landelijke verkenning om met andere kartrekkende regio’s op gebied van ACP de krachten te bundelen en van elkaar te leren. Zo willen we de komende twee tot drie jaar ACP steviger te verankeren in ons zorgstelstel.

Vallei Vitaal

Dit project en alle deelactiviteiten die hiermee samenhangen, worden gedragen vanuit het regionale programma Vallei Vitaal. Meer weten over ACP? Neem gerust contact op met Mariëtte de Vries.

* Zinzia zorggroep, Vilente, zorggroep Charim, Opella, Santé Partners, Norschoten en Icare