Naar nieuws

OZOverbindzorg: communicatie als basis voor goede samenwerking

3 september 2019

Kun jij je de tijd nog herinneren dat we nog communiceerden met brieven? Met de vaste telefoon? En de eerste keer dat je een mail stuurde? Het lijkt al lang geleden. In de zorg is tegenwoordig ook een woud aan communicatiemiddelen beschikbaar. Dus je zou verwachten dat de communicatie tussen zorgverleners en met patiënten waarschijnlijk wel gesmeerd loopt. Helaas blijkt dat nog niet de realiteit.

Niet altijd zijn de juiste mensen op het juiste moment op de hoogte van de juiste informatie. Daardoor kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een patiënt ongewenst wordt gereanimeerd. Of dat een kwetsbare oudere binnen korte tijd twee maal een huisbezoek over eenzaamheid krijgt. Jij wilt natuurlijk net als iedereen dat die communicatie beter gaat verlopen. Maar hoe dan? Is communicatieplatform OZOverbindzorg hét antwoord? Dat gaan we testen in een pilot in Rivierenland.

Eén gezamenlijk communicatieplatform: OZOverbindzorg
Mura Zorgadvies zocht voor het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’ uit welk communicatiemiddel door en voor álle partijen kan worden gebruikt. Met als doel het verbeteren van de ondersteuning van de zorgcoördinatie en informatie-uitwisseling tussen álle betrokken professionals uit zorg en sociaal domein én patiënten en mantelzorgers. Je denkt misschien; alweer een extra communicatiemiddel? Jazeker. Want wat blijkt; de systemen die op dit moment in gebruik zijn, kennen nog een aantal barrières waardoor gebruik voor onderlinge afstemming beperkt blijft.

Uit de analyse bleek communicatieplatform OZOverbindzorg het meest geschikt te zijn. De kracht van OZOverbindzorg is dat álle partijen die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning eenvoudig toegang krijgen tot het platform. OZOverbindzorg is een platform en geen gedeeld patiëntendossier; het gaat echt over betere afstemming en samenwerking waarbij de patiënt ‘de baas’ is over wie met wie mag communiceren. OZOverbindzorg is in Nederland al breed geïmplementeerd en won in 2019 de Nationale Zorginnovatieprijs.

Wat levert het op?
Het gebruik van OZOverbindzorg zorgt ervoor dat professionals meer tijd kunnen besteden aan zaken die er toe doen zoals direct patiëntcontact, minder werkdruk. Het geeft hen bovendien meer voldoening en werkplezier. Zij krijgen meer overzicht van de zorg en ondersteuning van de patiënt, en hebben de middelen om meer pro-actief in plaats van reactief te werken, wat bijdraagt aan betere kwaliteit van zorg en ondersteuning. Voor de patiënt en mantelzorger betekent het meer regie, minder dubbelingen en het geeft meer rust te weten dat de zorg goed afgestemd is.

Nóg een systeem, is dat echt nodig?
Er zijn al veel systemen in de zorg in gebruik, zoals Portavita, VIP-live, Carenzorgt, Beter Dichtbij, ZorgDomein, Caress, et cetera. Sommige systemen zijn alleen voor dossiervoering, andere voor informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgverlener. Veel systemen zijn van één discipline en sómmige andere partijen kunnen op verzoek toegang het systeem krijgen. In de praktijk werkt dit vaak niet: het eigen maken van het systeem kost (te) veel tijd en moeite en het blijft het systeem van de ánder. De systemen zorgen eerder dat er meer (dubbel) gecommuniceerd wordt, dan minder. Een systeem waarop écht iedereen aangesloten is, wat voldoet aan privacywetgeving en wat per patiënt op maat is ingericht, was er nog niet. OZOverbindzorg is wél zo’n systeem.

Van start met OZOverbindzorg
In september starten we met een pilot OZOverbindzorg voor thuiswonende ouderen met complexe zorgvragen. Het netwerk rondom drie huisartsenpraktijken in de regio, zoals de praktijkondersteuner huisarts, huisarts, thuiszorg, apotheker, welzijnsmedewerker en paramedici verenigt zich via het platform OZOverbindzorg. Natuurlijk in samenspraak met de patiënt en mantelzorger, die toestemming geeft voor wie er in OZOverbindzorg toegang krijgt. Daardoor wordt het echt een integraal communicatieplatform waar iedereen aan mee kan doen. Zodra er meer dan één zorg- of hulpverlener betrokken is, heeft OZOverbindzorg meerwaarde. Monodisciplinaire acties en dossiers blijven via eigen systemen en procedures verlopen. De pilot wordt in het najaar 2019 geëvalueerd. Daaruit volgt advies over brede implementatie van OZOverbindzorg in Rivierenland.