Naar nieuws

Jeugdzorg in West Betuwe: samenwerken nú en in de toekomst

15 december 2020

Het onderzoek naar een betere samenwerking tussen huisartsen en medewerkers van ‘team sociaal’ in de gemeente West Betuwe is afgerond. Mura Zorgadvies interviewde zorgverleners, consulenten en beleidsmedewerkers en verzamelde landelijke en regionale informatie en data. De uitkomsten werden besproken in een terugkoppelbijeenkomst en gebruikt voor een plan van aanpak. Op weg naar optimale samenwerking in de jeugdzorg in West Betuwe.

Hoe ziet de jeugdhulp er in cijfers uit?

Ondanks dat de gemeente West Betuwe ten opzichte van controlegroepen minder jeugdhulp inzet, overschrijdt de inzet van jeugdhulp wel de beschikbare middelen. Team sociaal voert bijna 1% van de jeugdhulp zelf uit, wat laag is vergeleken bij Nederlands gemiddelde van 14,5%. Huisartsen verwijzen vaker dan het Nederlands gemiddelde en team sociaal verwijst naar relatief dure voorzieningen.

Hoe ziet de samenwerking er nu uit?

Op dit moment is er weinig structurele samenwerking tussen huisartsen en team sociaal in de gemeente. De samenwerking in gemeente West Betuwe wordt als beter ervaren wanneer er een POH-GGZ Jeugd werkzaam is bij de huisarts. Meer samenwerking is nodig zodat kinderen in de gemeente West Betuwe passende zorg kunnen krijgen binnen het beschikbare budget: nu én in de toekomst. Dichtbij, licht en preventief als het kan, zwaarder als het moet. Door beter samen te werken kunnen veelvoorkomende problemen en knelpunten in de samenwerking eerder aan het licht komen. Zo kunnen team sociaal en huisartsen samen naar passende oplossingen zoeken.

Wat kan er beter?

De variatie in huisartsenpraktijken vraagt om maatwerk en een combinatie van oplossingen om de samenwerking te verbeteren. Continue inzet, elkaar opzoeken en blijven leren door de betrokken partijen is hiervoor essentieel. We lichten hier een paar adviezen uit om de samenwerking te verbeteren:

  • Ervoor zorgen dat huisartsen en team sociaal bijeenkomen zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen, vinden, vertrouwen, meerwaarde van elkaar inzien en meer afstemmen met elkaar;
  • Huisartsen en team sociaal beter uitrusten door een actueel (preventief) aanbod eenvoudig inzichtelijk te maken en te ontdekken waar verschillen tussen vraag en aanbod zitten;
  • Samen een verwijskader ontwikkelen en afspraken maken over veilige informatie-uitwisseling;
  • Benaderbaarheid en bereikbaarheid zijn een aandachtspunt. Het opzetten van een overleglijn, het koppelen van consulenten aan huisartsen en het inzichtelijk maken wie waar werkt met behulp van een overzicht met contactgegevens kan daaraan bijdragen.

Het uitbreiden en nog sterker introduceren en positioneren van de POH-GGZ Jeugd kan de lijnen tussen huisartsenpraktijk en team sociaal verder verkorten. Tot slot speelt ook het onderwijs een rol in het verwijsgedrag van hun leerlingen. De samenwerking met het onderwijs beter vormgeven is een belangrijke stap voor nog betere jeugdzorg in de gemeente West Betuwe.

Meer weten over de resultaten? Neem gerust contact op met Suzan Buitenhuis.
Of lees verder in het artikel ‘Jeugdzorg sterker en beter: 5 oplossingsrichtingen‘.