Naar nieuws

Een gezond vooruitzicht?

26 juni 2018

Het gaat goed met onze volksgezondheid, zo hoorden we op het congres over de nieuwe Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV). We worden steeds ouder en de meeste mensen voelen zich gezond en niet beperkt. Maar er is een keerzijde aan dit succes: het aantal ouderen neemt toe, dementie wordt in 2040 doodsoorzaak nummer 1 en ook andere chronische aandoeningen nemen toe. Daarmee samenhangend nemen ook sociale problemen zoals eenzaamheid en druk op mantelzorg toe. Natuurlijk: eigenlijk wisten we dat al. Maar de cijfers uit de VTV maken de urgentie om nú te handelen nog eens goed zichtbaar.

Opeenstapeling van problemen maakt ouderen kwetsbaar
Niet alleen het absolute aantal ouderen neemt toe, ook het aandeel van ouderen in de bevolking. Deze ouderen zullen in de toekomst steeds vaker zelfstandig wonen en steeds vaker alleenstaand zijn. Een deel van de ouderen bevindt zich door een stapeling van chronische aandoeningen en andere medische en sociale problemen in een kwetsbare situatie. Zij redden zich nu nog wel, maar een kleine verandering kan hen al uit balans brengen. In toenemende mate wordt verwacht dat mensen zelf de regie nemen bij het regelen van sociale steun en zorg, maar juist ouderen hebben vaker het gevoel dat ze onvoldoende regie hebben over hun eigen leven. Dit geldt ook voor mensen met een chronische aandoening. Dit leidt tot een situatie waarin er meer ouderen zullen zijn met complexe problemen en er meer verwacht wordt van de actieve rol van ouderen bij het oplossen hiervan, terwijl de groep ouderen die hier moeite mee heeft groeit.
Wat doen wij daar al aan in de regio? Mura is programmamanager Ouderenzorg in Rivierenland en ondersteunt Huisartsen Gelderse Vallei bij het vormgeven en uitvoeren van hun ouderenbeleid. Ook rondom dementie is Mura recent ingesprongen om meerjarenafspraken in de regio vorm te geven.

Cijfers en trends: hoe te handelen?
Naast de ontwikkelingen rondom ouderenzorg, werkt de VTV nog twee andere ‘handelingsperspectieven’ uit: de ziektelast door hart- en vaatziekten en kanker en de mentale druk bij jongeren en jong volwassenen.

Mura haalt uit de geschetste scenario’s als rode draad: Hoe zorgen we dat mensen die kwetsbaar zijn of risico’s lopen om dat te worden, tóch gezond blijven – volgens de definitie van positieve gezondheid? Denk hierbij niet alleen aan kwetsbare ouderen, maar ook laag opgeleiden of mensen met (meerdere) chronische aandoeningen. De druk neemt toe: op mensen, op de maatschappij en op (zorg)systemen. Dat vraagt om nieuwe en andere oplossingen, die breder zijn dan gezondheid en gedrag. Integraal en persoonsgericht zoals de VTV schetst. Maar hoe dan? Houd de nieuwsbrief van Mura in de gaten om te horen hoe wij samen met partners in de regio zorgen dat we klaar zijn voor deze toekomstige uitdagingen!