Naar nieuws

Regionaal palliatief zorgpad Rivierenland klaar voor gebruik

21 juni 2022

In Rivierenland heeft een groot aantal zorgorganisaties uit het Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied de handen ineen geslagen om, met ondersteuning van Mura Zorgadvies, een regionaal zorgpad palliatieve zorg te ontwikkelen. Om zo samen te werken aan een betere kwaliteit van leven in deze belangrijke levensfase, evenals een waardige afronding van het leven. Het zorgpad is nu klaar voor implementatie.

Kwaliteitskader palliatieve zorg

De basis voor het zorgpad is het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017). Dit kwaliteitskader biedt handvatten om goede kwaliteit van palliatieve zorg te leveren, bijvoorbeeld door in te zetten op coördinatie, communicatie en informatie-uitwisseling tussen de betrokken partijen. Een belangrijk verbeterpunt, ook in Rivierenland, is het ontbreken van goede regie op de ketensamenwerking bij patiënten in de palliatieve fase. Dat was in 2021 de reden om met het Zorgpad Palliatieve Zorg Rivierenland aan de slag te gaan.

Het ontwikkelde zorgpad geeft vorm aan hoe de transmurale samenwerking op het gebied van palliatieve zorg in Rivierenland eruit zou kunnen en moeten zien. Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om vroegtijdig te signaleren en af te stemmen, zorg beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeftes van de patiënt, zorg efficiënter te maken en om te kunnen verwijzen naar passende zorg en ondersteuning.

Naar implementatie van het zorgpad

Schematische weergave van het palliatief zorgpad Rivierenland

Het ontwikkelde zorgpad is volledig interactief vormgegeven en klaar om in gebruik te nemen. Alle betrokken organisaties zijn hard aan het werk om binnen hun eigen organisatie de palliatieve zorg naar een hoger kwalitatief niveau te tillen. Niet alleen binnen de organisaties worden werkgroepen samengesteld, maar er wordt ook gekeken hoe we scholingen gezamenlijk op kunnen pakken en zo nog meer van elkaar kunnen leren. We zorgen dat kennis, kunde en andere randvoorwaarden op orde zijn, zodat de duurzame implementatie ook succesvol zal zijn.

Testen in de praktijk

De volgende stap is het testen van het zorgpad in de praktijk: Werkt het zoals beoogd? Hoe loopt de samenwerking in praktijk? Welke knelpunten en kinderziektes zijn er nog op te lossen? Om deze vragen te beantwoorden starten we met de implementatie bij de Patz groep Tiel. De komende maanden kijken we bij deze groep, die zich richt op palliatieve zorg in de thuissituatie, of het zorgpad procesmatig werkt en of de coördinatie, communicatie en informatie-uitwisseling ook daadwerkelijk verbeteren. In een volgend stadium zullen we met de regiegroep Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied kijken hoe we het zorgpad ook bij andere patiëntengroepen transmuraal in kunnen zetten en hoe we nog meer domeinoverstijgend kunnen samenwerken. Zodat we met dit zorgpad als instrument, de palliatieve zorg in de regio verbeteren en patiënten tijdige, afgestemde palliatieve zorg van goede kwaliteit krijgen.

Meer informatie

Wil je meer weten over zorgpaden of specifiek over dit project? Neem contact op met Anne-Marie Winkelman.