Naar nieuws

Regiobeeld Ouderenzorg Gelderse Vallei: focus op samenwerking

1 maart 2021

In februari presenteerde Ellen Selten het ‘Regiobeeld Ouderenzorg Gelderse Vallei’ aan professionals en bestuurders van de VVT-instellingen, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Huisartsen Gelderse Vallei en Menzis. Het Regiobeeld beschrijft de huidige en toekomstige situatie rondom gezondheid van en zorg aan ouderen. In een interactieve online sessie bespraken de deelnemers de gepresenteerde cijfers: Welke data zijn opvallend? Welke speerpunten zien we? Waar gaan we mee aan de slag in de regio?

Conclusies Regiobeeld Ouderenzorg Gelderse Vallei

Het Regiobeeld geeft inzicht in de huidige en toekomstige zorgvraag en patiëntstromen van ouderen in de Gelderse Vallei. Enkele highlights uit het uitgebreide rapport dat door Mura (met behulp van betrokken partijen) is opgesteld:

  • De bevolkingsomvang in de Gelderse Vallei groeit naar verwachting met 8% tot 2030;
  • Het aandeel ouderen stijgt van 9% 75-plussers in 2020 tot 16% in 2050;
  • De zorgvraag onder ouderen neemt toe, zowel in de eerste als tweede lijn;
  • De gemiddelde kosten voor Wlz Verpleging & Verzorging per inwoner ligt 27% lager dan in Nederland. Dit is vooral een gevolg van het lage aandeel indicaties. De gemiddelde kosten per gebruiker liggen juist wat hoger dan gemiddeld in Nederland;
  • De zorgzwaarte in VVT-instellingen neemt naar verwachting toe tot 2030;
  • 65-plussers woonachtig in de Gelderse Vallei ervaren hun gezondheid over het algemeen vaker goed of zeer goed (67%), vergeleken met de GGD-regio’s en Nederland;
  • De helft van de 65-plussers kampt met één of meer langdurige aandoeningen en/of beperkingen;
  • Van de 65-plussers in de Gelderse Vallei heeft 41% overgewicht en 17% obesitas;
  • Van de 65-plussers ontving 9% mantelzorg en gaf 15% mantelzorg in 2016;
  • Het mantelzorgpotentieel daalt de komende jaren.

Speerpunten

In het tweede deel van de sessie gingen bestuurders en professionals aan de slag met de resultaten van het Regiobeeld. In dialoog werden de data gezamenlijk geïnterpreteerd: Wat is herkenbaar? Wat valt op? Wat betekent dit cijfer? Wat is urgent? Waar zouden we gezamenlijk aan kunnen werken? De volgende speerpunten werden benoemd: verbinding medisch- en zorgdomein met sociaal domein en welzijn, capaciteit professionals en mantelzorgers, regionale domeinoverstijgende samenwerking en advance care planning.

Concreet sprak men binnen deze speerpunten onder andere over samenwerking vanuit de zorg met het wijkteam en vrijwilligers, het creëren van meer maatschappelijk bewustzijn om te zoeken naar passende woonvormen voor ouderen, het stimuleren van participatie in de maatschappij, de inzet van technologische middelen om thuiswonende ouderen te ondersteunen, en domein- en lijnoverstijgend samenwerken met één systeem om dubbel werk te voorkomen en de samenwerking te verstevigen. Uitkomsten van de interpretatiesessie worden voorgelegd aan het samenwerkingsverband Vallei Vitaal om vervolgstappen te bepalen.

Wil je het Regiobeeld Ouderenzorg Gelderse Vallei ontvangen? Ben je benieuwd naar cijfers met betrekking tot je eigen regio? Neem dan contact op met Ellen Selten.