Naar nieuws

Multidisciplinair Overleg en casemanagement verbeteren ouderenzorg in Deil

3 februari 2021

Professionals uit zorg en welzijn in Deil werken samen om de ouderenzorg te verbeteren. In 2020 zijn zij met behulp van ‘actieonderzoek’ aan de slag gegaan met het implementeren van een multidisciplinair overleg (MDO) en casemanagement. Mura Zorgadvies begeleidde dit traject. Professionals en mantelzorgers vertellen wat dat oplevert.

Meer duidelijkheid, minder dubbel werk

De netwerkpartners in Deil hebben een succesvol MDO geïmplementeerd. In het MDO bespreken ze kwetsbare ouderen en zetten ze acties uit om de juiste zorg voor iedere oudere te realiseren. Verschillende disciplines nemen deel, zoals de huisarts, apotheker en thuiszorg, en indien gewenst ook welzijn en paramedici. Natuurlijk hebben patiënten en mantelzorgers zelf ook een stem. Een mantelzorger vertelt: “Het is fijn om op de hoogte te worden gehouden en veel inspraak te hebben in het behandelplan”. Professionals geven aan dat zij beter samenwerken: er is sneller, vaker en directer contact met elkaar, wat de zorg ten goede komt: “Heldere afspraken en duidelijkheid over wie wat doet, voorkomt dubbel werk en komt de cliënt ten goede.”

Eén aanspreekpunt bij vragen en problemen

Ook wordt voor iedere kwetsbare oudere in overleg een casemanager (aanspreekpunt) aangewezen. Een mantelzorger zegt hierover: “Wij hadden behoefte aan één aanspreekpunt bij vragen en problemen, die lijntjes kan leggen naar andere organisaties en zorgverleners. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van medicatie, het aanvragen van Wmo/Wlz, overzicht houden en contacten leggen de medisch specialist. Het is fijn als je als mantelzorger niet telkens opnieuw alles moet uitleggen aan elke zorgverlener.” Om de juiste casemanager aan te stellen, afgestemd op de persoonlijke situatie en wensen van de patiënt, hebben de netwerkpartners gezamenlijk een taakomschrijving en beslisboom ontworpen. De casemanager zorgt voor meer overzicht en het is prettig om één aanspreekpunt te hebben, zowel voor zorgverleners als voor patiënten.

Actieonderzoek met professional

Het actieonderzoek bestond uit twee cycli van elk een half jaar. Bij de start van het traject werden gezamenlijk doelen en afspraken geformuleerd. Mantelzorgers van kwetsbare ouderen in Deil vertelden destijds bijvoorbeeld: “We hadden het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Dat was erg vervelend. We wisten niet goed waar en bij wie we moesten zijn voor verschillende zaken”. De netwerkpartners in Deil besloten aan de slag te gaan met MDO en casemanagement. Tijdens de eerste cyclus ging men aan de slag met implementatie en evaluatie met behulp van verschillende onderzoeksmethoden. Er werden bijvoorbeeld vragenlijsten onder professionals én patiënten afgenomen, observaties uitgevoerd, registraties bijgehouden en een focusgroep onder mantelzorgers gehouden. In een tussentijdse bijeenkomst werden de resultaten van het actieonderzoek gedeeld en besproken met alle netwerkpartners. De resultaten gaven input om verbeteringen in de werkwijze door te voeren voor de tweede cyclus. Ook de tweede cyclus werd weer geëvalueerd onder zowel professionals als patiënten. Tijdens de eindbijeenkomst werd teruggeblikt én vooruitgeblikt: wat is er nodig om het MDO en casemanagement succesvol voort te zetten?

Op naar de toekomst

De netwerkdeelnemers in Deil mogen trots zijn op wat zij hebben gerealiseerd het afgelopen jaar. Juist ook tijdens de COVID-19 crisis bewees de samenwerking haar meerwaarde. De partners gaan het MDO en casemanagement voortzetten. Om aansluiting bij de wensen van patiënten en mantelzorgers te behouden, betrekken ze de dorpsraad en voeren ze tevredenheidsonderzoeken uit.

Meer informatie

Geïnteresseerd in het netwerk ouderenzorg Deil? Of in de methode ‘actieonderzoek’? Neem contact op met adviseur Ellen Selten.