Naar nieuws

Kom in de benen! Nieuw zorgpad valpreventie Rivierenland

11 februari 2022

In 2020 werd het Regiobeeld Ouderen Rivierenland gepresenteerd. Eén van de aanbevelingen richt zich op gezonde leefstijl en valpreventie. Door valpreventie kan het aantal valincidenten en gerelateerde zorgvraag worden voorkomen. Tijdig aandacht voor blijven bewegen draagt bij aan (meer) gezondheidswinst. Een regionale werkgroep ontwikkelde daarom een zorgpad met een positieve invalshoek ‘Kom in de benen, voorkom vallen’. In twee gemeenten start nu een pilot.

De ideale situatie

Om zelfredzaamheid te behouden is het belangrijk om te zorgen dat ouderen vitaal blijven en blijven bewegen, dat ouderen met een verhoogd valrisico vroegtijdig worden gesignaleerd en vervolgens passende ondersteuning krijgen. Voor een effectieve integrale aanpak van bewegen en valpreventie is een gemeente- of wijkgerichte aanpak nodig, met specifieke aandacht voor de wensen van ouderen met een verhoogd valrisico. Ook het verbeteren van interprofessionele samenwerking over de domeinen heen is een belangrijk aandachtspunt voor succes.

Maar dan nu de praktijk

De passage hiervoor is een mooie omschrijving van een wenselijke situatie in de toekomst. Maar hoe is nu de praktijk? Ouderen melden zich meestal niet bij een zorgverlener, ook niet als zij vaker vallen, terwijl dit vaak wel een probleem is. Preventie, bewustwording en motivatie zijn daarom erg belangrijk in een effectieve aanpak. Een werkgroep van enthousiaste professionals met een verschillende achtergrond, waaronder (geriatrie)fysiotherapeuten, verpleegkundig specialist, valpoli, huisarts en apotheker, is onder begeleiding van Mura aan het werk gegaan om een praktisch bruikbaar regionaal zorgpad te ontwikkelen dat aansluit bij het lokale aanbod. Een belangrijk aandachtspunt is de signalering en screening. Dat is niet alleen iets van zorgprofessionals, maar juist ook van mensen in de eigen omgeving en vanuit het sociale domein. Door er samen op tijd bij te zijn, kun je ook meer preventief gaan werken. En dat is voor iedereen winst!

Nieuw zorgpad

Hoe kunnen we de druk bij bepaalde zorgprofessionals weghalen? Welke zorgprofessionals zijn het beste in staat om een valscreening af te nemen? En hoe zorgen we dat alles op elkaar aansluit? Hoe maken we de vertaalslag naar het lokale beweegaanbod en valpreventie? Deze vragen en nog veel meer zijn de revue gepasseerd. Na een aantal werksessies hebben we op basis van richtlijnen en recente literatuur een zorgpad samengesteld. Dat is nu klaar om in een pilot te gaan uitproberen en heeft een positieve invalshoek: ‘Kom in de benen, voorkom vallen’.

Van start in Culemborg en West-Betuwe

Dit kwartaal starten we met een pilot in Culemborg en West-Betuwe, waarbij we de verbinding leggen met de lokale werkgroepen ‘vitaal bewegen’. Met deze werkgroepen kijken we hoe we het regionale zorgpad zo goed mogelijk aan kunnen laten sluiten bij de lokale situatie en een zo breed mogelijk draagvlak kunnen creëren. Het hoofddoel van de pilots is om te beoordelen of de stappen zoals beschreven in het zorgpad efficiënt werken en effectief zijn. De laatste gesprekken en puntjes op de “i” worden gezet, om te gaan starten met de pilot. Hierbij worden er twee patiëntengroepen met elkaar vergeleken; een groep wordt actief benaderd (case-finding) en de andere groep wordt geïncludeerd middels de screening en signalering volgens het zorgpad. Het uitgangspunt daarbij is dat iedereen in de sociale omgeving een signalerende functie heeft. En met drie vragen over vallen kun je al snel een inschatting maken of er verhoogde risico’s zijn er verder actie nodig is. De ouderen die gesignaleerd worden met een verhoogd valrisico worden allen volgens dezelfde routing en mogelijkheden behandeld, waarbij er optimaal gebruik gemaakt wordt van de (preventieve) behandelmogelijkheden in de nulde, eerste en tweede lijn. Daarbij is het erg belangrijk dat zowel (zorg en sociale) professionals als thuiswonende 67+-ers zich er bewust zijn van het belang van vitaal blijven en blijven bewegen, de risico’s van vallen en de preventieve mogelijkheden om vallen te voorkomen.

Vanaf nu ogen en oren nog meer open, want oma’s die gaan koorddansen, die moeten we in de gaten houden😉. Samen blijven we op de been!

Meer informatie over het zorgpad valpreventie?

We houden jullie op de hoogte via onze nieuwsbrief én uiteraard via deze website. Nu al meer weten? Neem contact op met Anne-Marie Winkelman.