Naar nieuws

Hoe maken we de zorg voor ouderen in Rivierenland in 2020 nóg beter?

3 februari 2020

In alle beleidsstukken en plannen lees je: we willen kwetsbare ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten wonen, met behoud van eigen regie en met ondersteuning dicht bij huis. Ook in Rivierenland. Maar er is niet één oplossing om deze ambitie te bereiken. In het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’ zetten we daarom breed in. Zo werken we bijvoorbeeld aan de aanpak van dementie, lokale netwerkvorming, de inzet van e-health en vroegtijdige zorgplanning.

Bij alles wat we doen…

 • Stellen we de oudere centraal, gericht op regie bij de oudere;
 • Kijken we hoe de zorg efficiënt en ‘logisch’ georganiseerd wordt in de driehoek medisch-zorg-welzijn;
 • Zoeken we de best passende oplossing voor de oudere: stepped care en effectieve inzet van middelen;
 • Zorgen we voor betere aansluiting van preventie en zorg, door domeinoverstijgende keten- en netwerkzorg.

In de projecten werken we daarom aan een meer preventieve aanpak en tijdige signalering om problemen te vóórkomen, versterking van formele en informele netwerken en het maken van inhoudelijke afspraken voor een efficiënte organisatie van zorg.

Wat doen we in 2020?

De projecten waaraan wordt gewerkt zijn hieronder opgenomen. De onderlinge samenhang en betrokken partijen wordt duidelijk in de infographic.

 1. Dementiezorg en sociaal domein;
 2. Samenwerking driehoek medisch, (thuis)zorg, welzijn – lokale netwerkvorming en regie;
 3. Ketensamenwerking Ondervoeding;
 4. OZOverbindzorg;
 5. Praten over later / proactieve vroegtijdige zorgplanning;
 6. Geïntegreerde aanpak van vroegsignalering;
 7. Regiobeeld Ouderenzorg;
 8. Netwerken Geriatrie;
 9. Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde (SO);
 10. Afronding Eerstelijnsverblijf (ELV) in relatie tot Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt.

Over het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’

‘Samen… Oud in Rivierenland’ is dé aanpak waar zorg en sociaal domein samenwerken voor innovatieve zorg voor ouderen. Dit doen we met Eerstelijns Centrum Tiel, Zorggroep Gelders Rivierenland, Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners, SZR, Ziekenhuis Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid, de Rivierenlandse gemeenten en Mura Zorgadvies. We richten ons op (kwetsbare) ouderen vanaf 65 jaar en hun sociale omgeving. Het gaat hierbij zowel om zelfstandig thuiswonende ouderen als ouderen in een intramurale setting. Het programma strekt zich uit over de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe en West Maas en Waal. Mura is programmamanager van ‘Samen… Oud in Rivierenland’.

Heb je vragen over het programma of over de projecten? Wil je het werkplan 2020 ontvangen? Neem dan contact op met Eefje de Bruijne. Of abonneer je hier op de nieuwsbrief ‘Samen… Oud in Rivierenland’ die twee maal per jaar verschijnt.