Naar nieuws

Blog: “Van controle naar vertrouwen: minder registreren, meer werkplezier!”

5 juni 2019

Door Ellen Selten

Het afvinken van checklists, het invullen van vragenlijsten, het registreren van handelingen… Zorgverleners vinden vaak dat ze (te) veel tijd kwijt zijn aan de omvangrijke administratie die hun werk met zich meebrengt. Het lijkt wel alsof ze voor elke handeling verantwoording af moeten leggen: aan hun eigen zorginstelling, de zorgverzekeraar of inspectie. Hoe dragen die lijstjes en registraties bij aan kwaliteit van zorg? Zorgverleners zijn tenslotte intrinsiek gemotiveerd om elke dag weer de beste zorg voor elke patiënt te realiseren. Wat zou er gebeuren met de kwaliteit van zorg als we deze registraties (grotendeels) afschaffen?

Mura & metingen
Mura Zorgadvies ondersteunt zorgverleners om zorgvernieuwingen te realiseren. Maar… om aan te tonen dat zorgvernieuwingen leiden tot een betere kwaliteit van zorg, kostenbesparingen én meer tevredenheid voor patiënt, is een goede onderbouwing nodig: nóg meer metingen en registraties?!
Mura gelooft dat continue afstemming en evaluatie belangrijk zijn om tussentijds te leren en bij te sturen. Maar dit mag niet ten koste gaan van het werkplezier en de inzet van zorgverleners. De adviseurs van Mura werken daarom pragmatisch: bij het opstellen van een meetplan om de effecten van een zorgvernieuwing aan te tonen kijken we bijvoorbeeld naar wat er al geregistreerd of gemeten wordt. Dit om de administratieve last voor zorgverleners zoveel mogelijk te beperken. Ook kijken we kritisch naar welke registraties en metingen écht iets zeggen over het te meten doel. We kijken niet alleen naar cijfers, maar ook kwalitatief naar wat werkt volgens zorgverleners en patiënten. Of we meten tijdelijk (meer), bijvoorbeeld in een pilotfase, maar bij structurele implementatie bouwen we de metingen af tot het ‘vinger aan de pols’ houden.

Anders verantwoorden
De manier van werken van Mura sluit aan bij het advies dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving deze maand uitbracht: ‘Blijk van vertrouwen – Anders verantwoorden voor goede zorg’. Het advies bestaat uit vier stappen over hoe het afleggen van verantwoording anders kan:

  1. Zorgverleners nemen het initiatief, en organiseren zich in lerende netwerken om op een andere manier verantwoording af te leggen;
  2. Zorgverleners gaan in gesprek met externe toezichthouders en inkopers, en sluiten meerjarige overeenkomsten af;
  3. Zorgverleners, inkopers en patiëntenorganisaties gaan samen om tafel om kwaliteitskaders te ontwikkelen die ruimte laten voor maatwerk;
  4. Alle partijen houden in de gaten of de manier van verantwoorden zinnig is en bijdraagt aan het doel om de zorg te verbeteren.

Samen leren en verbeteren
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving pleit voor een praktijk van leren en verbeteren, waarin partijen samen praten over de kwaliteit van zorg. Op basis van evaluaties en feedback worden werkwijzen aangepast. Mura kan hierbij optreden als onafhankelijke adviseur. Welke registraties zijn echt nodig? Wat draagt bij aan het doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren, de kosten te beperken en de tevredenheid van patiënt en zorgverlener te verbeteren? Hoe kunnen we het anders doen? Wie doet wat? Samen gaan we van controleren naar vertrouwen: de zorgverlener in the lead met praktische ondersteuning van Mura!