Naar nieuws

Wet zorg en dwang: hoe staan we er nu voor?

3 februari 2020

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De wet heeft als uitgangspunt dat er alleen sprake mag zijn van onvrijwillige zorg als het niet anders kan. ‘Nee.. tenzij’ dus. Zoals verwacht vraagt de invoering van deze wet nogal wat van alle betrokkenen. Het jaar 2020 is daarom een overgangsjaar waarin partijen de ruimte krijgen om te leren omgaan met de nieuwe wet. Regelmatig informeert de minister van VWS de Tweede Kamer over de ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen rond de invoering van deze wet. In januari was er weer een update. Wij zetten interessante punten uit de brief van de minister voor je op een rijtje!

Gelijkgestelde aandoeningen

Het ligt in de planning om ook de ziekte van Huntington, Korsakov en nader omschreven patiënten met Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) onder de Wzd te brengen (zogenaamde gelijkgestelde aandoeningen). Hiermee wordt bereikt dat cliënten met vergelijkbare verschijnselen als cliënten met dementie of een verstandelijke beperking en een vergelijkbare zorgbehoefte, ook onder de Wzd vallen.

Geuite zorgen door de veldpartijen

In zijn brief geeft de minister ook aan signalen van zorgen over de uitvoering van de wet te hebben ontvangen van beroepsorganisaties, onder andere van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Ze geven aan zich nog niet voldoende voorbereid te voelen voor de inwerkingtreding van de Wzd.
De minister geeft aan begrip voor deze zorgen te hebben: “Er liggen inderdaad nog vraagstukken die om een oplossing vragen. In het overgangsjaar is hiervoor tijd en ruimte. Samen optrekken, kennis delen en oplossingen vinden zal bijdragen aan een goede uitvoering van de Wzd in de komende jaren. Op diverse manieren wordt dit in het overgangsjaar opgepakt waarbij ondersteuning van de betrokken partijen centraal staat.”

Informeren zorgprofessionals en cliënten

Was je afgelopen najaar niet in de gelegenheid deel te nemen aan een van de regionale informatiebijeenkomsten van het ministerie van VWS? Op www.dwangindezorg.nl zijn videoregistraties geplaatst van deze regionale informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden op dit moment herhaald. Kijk op de website van VWS voor de bijeenkomsten in februari 2020. Komend najaar worden er ook verdiepingsbijeenkomsten voor de zorgprofessionals en beleidsmakers georganiseerd. Houd de website van VWS in de gaten.

Handreikingen en helpdesk

De site www.dwangindezorg.nl is de plek waar je moet zijn als je informatie over onvrijwillige zorg zoekt. Op die site vind je onder andere een aantal handreikingen die zijn ontwikkeld door veldpartijen samen met VWS, bijvoorbeeld een handreiking over de Wzd voor zorgaanbieders. Kun je op de site het antwoord op je vraag niet vinden, dan kun je je vragen stellen bij de helpdesk op de site.

Eind 2019 organiseerden we vanuit Mura een workshop over de Wzd in de thuissituatie. Lees de samenvatting van de workshop Wzd.

Afbeelding: Screenshot uit informatiefilmpje van de Rijksoverheid over Wet zorg en dwang.