Naar nieuws

Regiobeeld Ouderen: waar gaat Rivierenland mee aan de slag?

6 juli 2020

In juni 2020 is het Regiobeeld Ouderen in Rivierenland gepresenteerd aan professionals en bestuurders. In dialoog werden de data gezamenlijk geïnterpreteerd: Wat betekenen deze cijfers? Wat is herkenbaar, opvallend, relevant, interessant, urgent? Waar zouden we gezamenlijk aan kunnen werken? Uitkomsten van deze interpretatiesessie vormen de basis voor (nieuwe) speerpunten die, mede op basis van dit rapport, in het kernteam van het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’ worden bepaald.

Het Regiobeeld beschrijft de huidige en toekomstige situatie rondom gezondheid van en zorg aan ouderen in Rivierenland. Het is een domeinoverstijgend beeld, samengesteld met behulp van data uit diverse bronnen.

Wat viel op in het regiobeeld?

Zowel op het gebied van demografie, zorgvraag en zorggebruik, gezondheid en leefstijl en arbeidsmarkt was er veel herkenning bij de deelnemers. Het absolute en relatieve aantal ouderen neemt de komende decennia toe en daarmee ook het aantal kwetsbare en eenzame ouderen en ouderen met dementie. Het mantelzorgpotentieel neemt af, er zijn veel alleenstaande ouderen. Wie signaleert er tijdig eventuele problemen?
We willen niet alleen focussen op kwetsbare ouderen, maar juist ook op vitale ouderen. Dit betekent ook bewustwording bij ouderen zelf en de eigen regie over hun toekomst vergroten: hen tijdig laten nadenken over ouder worden!  Een gezonde leefstijl draagt bij aan het verminderen van het risico op andere aandoeningen. Samenwerking tussen het medisch en sociaal domein is nodig om te komen tot een integraal ouderenbeleid, met de juiste ondersteuning, huisvesting en zorg in Rivierenland.

Hoe nu verder?

De interpretatiesessie leverde drie aanbevelingen op om gezamenlijk mee aan de slag te gaan in Rivierenland.

  1. Preventie door een gezonde leefstijl
    Stimuleer ouderen tot een gezonde leefstijl en dan met name op het gebied van bewegen en voeding. ‘Blijf doen wat je altijd al deed’.  Ook ontmoeting is een belangrijk onderdeel van gezond blijven en een motivator voor bewegen. Positieve gezondheid en oplossingsgericht werken zijn belangrijk bij preventie: Hoe motiveer je mensen? Wat geeft geluk en plezier? Wat loopt goed en wat kunnen we daarvan leren?
  2. Passende woonvormen
    Zoek naar en zorg voor passende woonvormen die aansluiten bij wensen van ouderen zelf. Welk soort huis past bij die wens? En welke woonvormen zijn passend voor mensen met dementie? Het gaat hierbij om meer dan een aangepaste woning. Denk ook aan de fysieke en sociale woonomgeving: nodigt deze uit tot bewegen, tot ontmoeten, et cetera?
  3. Vitale senioren meer eigen regie over het ouder worden
    Richt je nog nadrukkelijker op het behoud van eigen regie over leven en gezondheid. Hier hoort bewustwording van ouderen over hun toekomst bij. Ondersteun ouderen bij het maken van keuzes om de regie te behouden of te vergroten, bijvoorbeeld door tijdig te ‘praten over later’: Wat vind je zelf belangrijk? Hoe zie je het ouder worden? Wat heb je nodig? Waar ligt je behoefte?

Regiobeeld

Naast een uitgebreid rapport van het Regiobeeld, ontwierp Mura ook deze Infographic Regiobeeld Rivierenland. Hierin zie je de meest opvallende bevindingen uit het rapport samengevat. Het Regiobeeld is opgesteld binnen het programma “Samen… Oud in Rivierenland”. In deze regionale aanpak wordt samengewerkt met huisartsen (ECT en Zorggroep Gelders Rivierenland), Ziekenhuis Rivierenland Tiel, VVT-instellingen (Santé Partners, Zorgcentra de Betuwe en SZR), GGD Gelderland-Zuid en de Rivierenlandse gemeenten. Het opstellen van het Regiobeeld werd mede mogelijk gemaakt door een voucher van ZonMw.

Wil je meer weten over het Regiobeeld of het rapport opvragen? Neem dan contact op met Ellen Selten.