Naar nieuws

Project ‘Lokale netwerkvorming ouderen Bennekom’ leidt tot concrete verbeterideeën

5 augustus 2020

Huisarts en kaderarts ouderenzorg, Elvira Schouten-Oerlemans vroeg begin dit jaar, met ondersteuning van Mura, subsidie aan bij ZonMw voor lokale netwerkvorming voor ouderen in Bennekom. Professionals uit zorg en welzijn, een oudere en een mantelzorger spraken over hun gezamenlijke visie en droombeeld voor Bennekom. Daarnaast benoemden ze de knelpunten in de huidige situatie, maar ook de kansen die ze zien. Uit een lijst met verbeterideeën koos de groep twee ideeën: het in kaart brengen van het zorglandschap en één gezamenlijk communicatiesysteem.

Zorglandschap in beeld

Met het in kaart brengen van het zorglandschap in Bennekom wil het netwerk bereiken dat duidelijk is voor zorgverleners, maar ook voor ouderen en mantelzorgers, wie er allemaal werkzaam zijn in Bennekom. Ook geeft dit inzicht in welke activiteiten georganiseerd worden en bij wie ze waarvoor terecht kunnen. Zodat inwoners en professionals weten wat er allemaal mogelijk is in Bennekom.

Eén communicatiesysteem

Met het gezamenlijk gaan werken in één communicatiesysteem wil het netwerk de oudere meer regie geven. De communicatie tussen de netwerkleden gaat dan via het systeem en de oudere of zijn/haar mantelzorger is ook meteen op de hoogte. Ook kan de oudere zelf een vraag stellen via het systeem aan zijn netwerk. De communicatie zal op deze manier efficiënter gaan lopen. Voor zorgverleners wordt het duidelijker wie er allemaal betrokken zijn bij een oudere. Het netwerk zoekt voor dit verbeterplan aansluiting bij de start van VIPLive en VIPSamenwerken door Huisartsen Gelderse Vallei.

Aan de slag

De uitwerking en implementatie van de bovenstaande verbeterideeën zal in fase twee plaatsvinden. Het netwerk hoopt ook voor deze fase weer een subsidie te kunnen aanvragen bij ZonMw. De netwerkleden hebben met veel enthousiasme hun bijdrage geleverd en zijn blij met de contacten die al zijn opgedaan! De eerste winst is al dat de drempel om contact met elkaar te zoeken door de bijeenkomsten verlaagd is.

Subsidie voor lokale netwerkvorming ouderen

In juni 2018 is het programma Langer Thuis gestart. Het doel van het programma Langer Thuis is dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. De verwachting is dat het aantal ouderen steeds meer toeneemt en dat ook de vraag naar zorg toeneemt. Lokale initiatieven zijn nodig om dit betaalbaar te houden en om het doel te kunnen behalen. De subsidie voor lokale netwerkvorming ouderenzorg helpt hierbij. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer een nieuwe subsidieronde voor de lokale netwerkvorming (fase 1) en implementatie van verbeterinitiatieven (fase 2) open wordt gesteld. Houd hiervoor de website van ZonMw of de nieuwsbrief van Mura in de gaten!