Naar nieuws

Grip op ouderenzorg?!

14 mei 2019

Huisartspraktijken staan voor de uitdaging om de zorg voor de groeiende groep ouderen in hun praktijk de komende jaren zo efficiënt en effectief mogelijk te regelen. Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) ondersteunt haar achterban hierbij zo goed mogelijk. Mura Zorgadvies adviseur Esmee Peters is sinds 2016 actief als projectleider bij HAGV om samen met een werkgroep van huisartsen, praktijkondersteuners en managers een breed ondersteuningsaanbod uit te werken. Zo voerden zij eind 2018 een ‘monitor ouderenzorg’ uit.

De monitor ouderenzorg
Om grip te krijgen op de organisatie van de ouderenzorg in de huisartsenpraktijk, is voor de tweede maal de ‘monitor ouderenzorg’ uitgezet bij alle praktijken in de regio Gelderse Vallei. De resultaten geven inzicht in werkende elementen, knelpunten en behoeften in de organisatie van de zorg voor kwetsbare ouderen. In deze factsheet zie je een visuele weergave van de belangrijkste resultaten.

Wat valt op?
De monitor is ingevuld per huisartsenpraktijk. In de 27 deelnemende huisartsenpraktijken zijn 51 huisartsen (44%) van de huisartsen uit de regio Gelderse Vallei werkzaam. Van deze praktijken heeft zeventig procent een praktijkondersteuner ouderenzorg (POH-O) in dienst. De meeste praktijken brengen kwetsbaarheid in beeld middels casefinding, passend bij de NHG-richtlijn. De casefinding gebeurt op basis van HIS informatie en wordt opgevolgd met een uitgebreidere vragenlijst. We zien verschil tussen praktijken met én zonder een praktijkondersteuner ouderenzorg, met name op het gebied praktijkorganisatie, maar ook bij het uitvoeren van activiteiten wanneer een oudere kwetsbaar is.

Gestructureerde ouderenzorg: zin of onzin?
Interessant is het verschil in mening over de zin van een gestructureerde aanpak bij kwetsbare ouderen. Een deel van de respondenten (veelal diegenen met POH-O) benoemt de voordelen: “Ouderen zijn goed in beeld. We werken pro-actiever. Hierdoor kunnen we wellicht crises en acute zorg voorkomen. De afstemming met andere zorgverleners verloopt beter en het netwerk van de patiënt is beter in beeld. Patiënten zijn tevreden over onze zorg.” Aan de andere kant zeggen sommige respondenten dat ouderenzorg complex en tijdrovend is. Het is niet helder wat ‘het’ oplevert en/of gestructureerde ouderenzorg de investering waard is. Een aantal praktijken geeft aan dat ouderenzorg nu geen speerpunt is en dat ze in de toekomst pro-actiever te werk willen gaan.

Hoe verder?
Op basis van de opgehaalde knelpunten wordt het activiteitenplan rondom ouderenzorg in de Gelderse Vallei continu aangescherpt. De komende tijd wordt verder in beeld gebracht waar elke praktijk mee bezig is, zodat zij advies op maat kunnen krijgen. Daarbij is het van belang grip te krijgen op hoe de ouderenpopulatie zich de aankomende jaren ontwikkelt in de regio. Andere activiteiten dit jaar zijn het toevoegen van een hoofdstuk rondom vroegtijdige zorgplanning (ACP) in de handreiking ‘starten met ouderenzorg’ en het aanbieden van trainingen hierover. De samenwerking in de ouderzorg wordt continue gestimuleerd door het verbeteren van de zorgkaart: ‘wie doet wat in de ouderenzorg’, door gesprekken aan te gaan met de gemeenten en bijvoorbeeld het organiseren een netwerkbijeenkomst rondom het thema eenzaamheid.