Naar nieuws

Een gezond vooruitzicht? – VTV deel 2

10 september 2018

Deze zomer besteedde Mura aandacht aan het onderwerp kwetsbare ouderen uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV 2018). Nu zoomen we in op een van de andere uitdagingen voor de zorg: de toename van chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten en kanker. Hart- en vaatziekten en kanker blijven tussen nu en 2040 veelvoorkomende aandoeningen die bovendien het grootste deel van de totale sterfte in Nederland veroorzaken. Het verbeteren van de zorg aan mensen met deze aandoeningen is daarom een belangrijk maatschappelijke doel.

Zorg thuis of in het ziekenhuis
Een aanzienlijk deel van de zorg aan mensen met hart- en vaatziekten en kanker zal de komende jaren bij de patiënt thuis kunnen plaatsvinden, zo schetst de VTV. Een voorbeeld hiervan is het thuis uitvoeren van de controle van bloedwaardes voor het begin van de chemotherapie. Dit vraagt om nieuwe afspraken over rolverdeling en verantwoordelijkheden bij zorg thuis: wie is eindverantwoordelijk voor de behandeling als die bij de patiënt thuis plaatsvindt? Wie ziet toe op de veiligheid? Welke taken hebben het ziekenhuis, de behandelend arts en de thuiszorg? Hoe zorgen we met betrouwbare digitale communicatiemiddelen voor snelle data-uitwisseling en veilige thuismonitoring?

Gevolgen van chronische aandoeningen
De aard van aandoeningen als hart- en vaatziekten en kanker zal de komende decennia veranderen. Niet alleen komen er steeds méér mensen met deze aandoeningen, ook zal een steeds groter deel van hen langer mét of ná de aandoening leven door de stijgende overlevingskansen. Het leven met en na kanker of een hart- of vaatziekte staat vaak in het teken van ‘late effecten’. Denk bijvoorbeeld aan concentratieverlies, zenuwpijn, chronische vermoeidheid, angst, depressie en ander psychische klachten. Meer aandacht voor psychosociale ondersteuning van (ex-)patiënten tijdens en na de behandeling is nodig nu de overleving toeneemt. De late effecten beperken zich bovendien niet alleen tot gezondheidsklachten. De aandoening heeft vaak ook effect op werk, inkomen, relaties of onderwijs. Beter omgaan met de late effecten van kanker en hart- en vaatziekten vergt daarom een inclusieve manier van kijken naar zorg en welzijn. Zie ook deze video waarin een cardioloog en een patiënt vertellen wat deze opgave betekent voor hun dagelijkse praktijk en hun dagelijks leven.

Zelfmanagement
Ook het belang van zelfmanagement door mensen met een chronische aandoening zal de komende jaren belangrijker worden stelt de VTV. Zij zullen zelf een actievere rol krijgen, bijvoorbeeld als het gaat om vormen van zelfzorg, zorg op afstand en zelfmonitoring. Daarnaast heeft zelfmanagement ook betrekking op het stellen van behandeldoelen en het kiezen van passende behandelingen (shared decision making). Hoe kan de aandoening het beste worden ingepast in ‘mijn’ dagelijks leven en wat kunnen zorgverleners en andere partijen daaraan bijdragen? E-healthtoepassingen, bijvoorbeeld op het gebied van zelfmonitoring kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Wat gebeurt al in onze regio?
Als het gaat om oncologische (na)zorg organiseert Mura in Gelderse Vallei en in Rivierenland netwerkbijeenkomsten voor álle partners in nulde, eerste en tweede lijn. Ook palliatieve zorg thuis (PaTz) zien we steeds vaker in de regio. Daarnaast zijn er steeds meer zorgvernieuwingsprojecten die zich richten op substitutie: een verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn waarbij het bieden van zorg op maat, dichtbij de patiënt wordt bevorderd. Ook persoonsgerichte zorg en de mogelijke inzet van e-health daarbij, zijn thema’s waar Mura zich hard voor maakt. Maar hoe dan? Houd de nieuwsbrief van Mura in de gaten om op de hoogte te blijven van hoe wij samen met partners in de regio zorgen dat we klaar zijn voor deze toekomstige uitdagingen! Heb je zelf een goed idee? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.