Naar nieuws

Babyconnect: op weg naar digitale gegevensuitwisseling voor betere geboortezorg

29 maart 2021

Zorgverleners in de geboortezorg willen dat cliënten en zorgverleners over de juiste gegevens op het juiste moment beschikken om goede zorg te kunnen verlenen. Als een zwangere bijvoorbeeld onverwacht wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan is het belangrijk dat de gynaecoloog over de gegevens van de verloskundig zorgverlener beschikt. Het is nu nog niet of maar beperkt mogelijk dat zorgverleners onderling en met cliënten digitaal gegevens uitwisselen. Als het aan zorgverleners in de regio’s Gelderse Vallei en Rivierenland ligt komt daar verandering in via Babyconnect.

Ook na de bevalling is het belangrijk dat bijvoorbeeld de kraamzorg of jeugdgezondheidszorg-verpleegkundige weet hoe het met de moeder en het kind gaat om de juiste zorg te kunnen geven. Maar de verschillende informatiesystemen sluiten nu nog niet goed op elkaar aan. De huidige manier van werken, waarbij nog regelmatig gegevens worden overgetypt of mondeling worden doorgegeven, kan veiliger en efficiënter. Digitale gegevensuitwisseling is een middel om dit te realiseren. Het ministerie van VWS stimuleert deze beweging door het beschikbaar stellen van de subsidie VIPP Babyconnect. Zorgverleners in de regio Gelderse Vallei en Rivierenland oriënteren zich op het aanvragen hiervan.

Landelijke en regionale aanpak

Het realiseren van digitale gegevensuitwisseling gebeurt stap voor stap. Landelijk worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de taal en techniek van de uitwisseling. Regionaal moeten bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over de te gebruiken ICT-systemen, het inrichten van processen en scholing om de techniek te kunnen laten werken. Het is een traject waarbij samenwerking tussen ICT en zorg essentieel is. Alleen door te kijken naar wat de zorg nodig heeft kan waardevolle gegevensuitwisseling tot stand komen.

Regio enthousiast

De subsidie VIPP Babyconnect kan alleen worden aangevraagd door een regionaal partnerschap bestaande uit minimaal drie verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s). Het VSV Gelderse Vallei en het Netwerk Geboortezorg Rivierenland hebben de intentie om samen met het VSV SAMEN regio Nijmegen, VSV Kracht regio Arnhem en mogelijk VSV Geboortezorg Boxmeer een regionaal partnerschap te vormen en de subsidie aan te vragen. Aan het schrijven van de subsidieaanvraag gaat een intensief traject vooraf: het informeren van en verkennen van draagvlak binnen een VSV, het vormen van een regionaal partnerschap en het schrijven van de subsidieaanvraag. Mura ondersteunt samen met Proscoop en het programmabureau Babyconnect de verschillende regionale partijen bij dit proces. Zo zijn potentiële samenwerkingspartners samengebracht en zijn er diverse bijeenkomsten voor vertegenwoordigers van de VSV’s georganiseerd.

Bij voldoende draagvlak wordt de subsidie in juni 2021 aangevraagd. Bij toekenning van de subsidie door VWS kan digitale gegevensuitwisseling in de regio in de zomer van 2023 een feit zijn. En daarmee beter aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht van informatie over moeder en kind naar andere zorgverleners, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

Babyconnect is een mooi voorbeeld van (digitale) samenwerking over domeinen en grenzen heen. Wil je meer weten over Babyconnect of de rol die Mura hierin speelt? Neem dan contact op met Anneke Jansen.

Meer informatie: