Naar nieuws

Zorg in de Regio Gelderse Vallei staat sterk voor een tweede golf

25 september 2020

In de periode dat het coronavirus Nederland bereikte zijn in de Gelderse Vallei regionale zorgorganisaties een goede samenwerking aangegaan. Samen zorgden zij ervoor dat het juiste zorgaanbod voor iedereen toegankelijk kon blijven. Mocht er zich een nieuwe coronacrisis voordoen, in de Gelderse Vallei zijn ze er klaar voor.

Bij de eerste corona-uitbraak liep het Ziekenhuis Gelderse Vallei vol en moest snel ruimte creëren voor spoedopnames. De verpleeghuizen traden op als Corona Care Centers. De thuiszorgorganisaties zorgden ervoor dat hun zorgaanbod de complexe coronapatiënten in de thuissituaties konden behouden en de huisartsen kregen een centraal coördinatiepunt van waaruit ze (verdachte) coronapatiënten snel konden doorverwijzen naar de juiste plek. Bas Rikken, bestuurder van Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV):

“De simpele en eenvoudige toegang tot het loket Eerstelijnsverblijf Gelderse Vallei (ELV-loket) werd door huisartsen erg gewaardeerd. Zij hoefden niet langer te zoeken naar het juiste verpleeghuis, maar konden direct naar één telefoonnummer bellen. Dat scheelde tijd en was een mooie winst voor huisartsen.”

De zorgaanbieders zagen met elkaar de ernst van de situatie in en waren in staat om heel snel te kunnen schakelen, waarbij ze de bestaande financiële schotten van de zorg even hebben gelaten voor wat het was.

Efficiënte samenwerking rondom kwetsbare ouderen

Toen de crisis langzaam onder controle kwam, zagen de zorgaanbieders dat deze efficiënte samenwerking dusdanig succesvol was, dat ze de aanpak van de bestaande problematiek – direct vanuit deze samenwerking – moesten vervolgen. Bestuurder van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV), Arjen Hakbijl, vertelt: “Een goede aansluiting van de huisartsen en VVT met ons ziekenhuis is goud waard en heeft zich ook in deze crisis bewezen. Onze gezamenlijke projecten bestendigen de goede samenwerking. De oplossingen die in de crisis werkten houden we ook voor de komende tijd vast. Het centraal coördinatiepunt is daar een voorbeeld van.”

Het beste moment

De problemen tijdens de eerste corona-uitbraak richtten zich onder andere op het gebrek aan de juiste vroegsignalering ter voorkoming van verkeerde instroom richting ziekenhuis, als ook de beperkte instroommogelijkheden van kwetsbare ouderen richting de VVT partijen. Dit moest anders worden georganiseerd. De (post)coronacrisis was het beste moment om direct door te pakken. De betrokken partijen stonden nu immers allemaal met de neuzen in dezelfde richting en de lijnen waren kort. “We hebben een basis van vertrouwen gecreëerd, waardoor we de samenwerking nog efficiënter in kunnen richten”, aldus Rikken. “Dit kan wat ons betreft ook uitgebreid worden.”

Regionaal samenwerken is een must

De zorgaanbieders werden bij de totstandkoming van deze samenwerking begeleid door Mura Zorgadvies. Mura vervult een onafhankelijk rol in de regio en is goed in staat om partijen aan elkaar te verbinden en gezamenlijke ambities te realiseren. Mariëtte de Vries, programmamanager bij Mura Zorgadvies: “Regionaal samenwerken is een absolute must voor het behalen van de gedeelde ambities! Ik ben vanuit mijn onafhankelijk adviserende rol erg tevreden over de daadkracht van de samenwerking die we in tijden van de coronacrisis met elkaar hebben neergezet.” Ook zij ziet toekomst in deze samenwerking. “Nu corona meer onder controle lijkt te zijn, kunnen we in dezelfde vaart verder met de overige ambities die we hebben gesteld.”

Twee projecten gelanceerd

De organisaties hebben in uitstekende afstemming met elkaar binnen mum van tijd twee projecten gelanceerd die de zorg voor de kwetsbare ouderen van onze regio moeten gaan verbeteren op het vlak van kwaliteit, patiënt- en medewerkersbeleving en zorgkosten.

Project I: Evaluatie van Advance Care Planning

Een van de projecten die is opgestart is gericht op de evaluatie van Advance Care Planning (ACP). Een initiatief waarbij de arts en patiënt in vroegtijdig stadium met elkaar in gesprek gaan over de behandelwensen, gedurende de laatste fase van het leven. De Gelderse Vallei trad op als landelijke koploper met deze implementatie en na de coronacrisis is het nu dé tijd om dit te evalueren. Zo kan zij deze belangrijke ontwikkeling nog beter inbedden in de gehele zorgketen.

“De waarde van ACP in de hele keten heeft zich bewezen en we zijn blij dat dit in de hele regio Gelderse Vallei en zelfs in de hele ROAZ regio oost hierdoor een versnelling heeft gekregen”, vertelt Arjen Hakbijl.

Bas Rikken (HAGV) sluit zich hierbij aan: “Door de coronacrisis is er voor huisartsen – in het kader van ACP en de eenduidige instroom in de verpleeghuissector – een forse slag geslagen.”

Project II: Flexibele instroom VVT

Vanuit de bestaande financiële kaders is er gekeken naar een soepel proces van instroom richting VVT. Dit proces staat al langere tijd onder druk, als gevolg van de toenemende vergrijzing en de bestaande capaciteitsproblematiek in de zorg voor kwetsbare ouderen. Met behulp van de zogenaamde NoLabel bedden, waarbij patiënten zonder duidelijke indicatie geobserveerd worden, kunnen patiënten de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Dichtbij waar het kan, verder weg als het moet.
“Het ELV-loket had zijn waarde al bewezen voor de coronacrisis”, aldus Ton Poos, bestuurder van Vilente, namens de VVT-organisaties in de Gelderse Vallei. “Tijdens de coronacrisis heeft dit loket ook weer zijn diensten bewezen bij een efficiënte doorstroom van, al dan niet, met corona besmette patiënten.”

Sterk voor een eventuele tweede golf

De regionale samenwerking staat stevig en vormt een uitstekend vertrekpunt om diverse uitdagingen met elkaar aan te gaan. Ton Poos: “Deze samenwerking van zorgorganisaties met het ziekenhuis en de huisartsen bevalt zo goed dat we deze nu ook benutten ter voorbereiding op mogelijk nieuwe besmettingsgevallen. Maar ook zonder corona helpt het enorm bij het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats. Dit is goed voor de zorgvrager, maar ook doelmatig.”
Mocht er zich een nieuwe coronacrisis voordoen? In de Gelderse Vallei zijn ze er klaar voor.

Wil je meer weten over de samenwerking en de projecten in de regio Gelderse Vallei? Neem dan contact op met Mariëtte de Vries.