Naar nieuws

Ouderenzorg: leren van elkaar door netwerkvorming

30 november 2020

In de komende jaren zal het aantal ouderen in Nederland steeds meer toenemen. Het aantal 75-plussers in Nederland stijgt naar verwachting met 86% en het aantal alleenwonende 75-plussers stijgt met 95% tot 2040. Dat betekent meer vraag naar zorg, maar aan de andere kant nemen het aantal werkenden en het mantelzorgpotentieel af [1]. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is een goede voorbereiding op de toekomst nodig! Daarom zijn netwerken van professionals uit zorg en sociaal domein in Culemborg en Geldermalsen, fysiek (toen het nog kon) en digitaal, bijeengekomen om hun samenwerking te verstevigen. Zodat ze met hun lokale netwerken samen nadenken hoe ze goede zorg kunnen blijven leveren.

Samen met ouderen

In de netwerkbijeenkomsten spraken professionals uit zorg en sociaal domein over de lokale zorg voor ouderen: welke ontwikkelingen zijn er, welke kansen en welke bedreigingen? Naast organisatorische verbeteringen werd er ook gesproken over inhoudelijke onderwerpen en de noodzaak om meer preventief te gaan werken. Voor dat laatste is de ouderenpopulatie ook zelf aan zet. Dat was één van de redenen dat een vertegenwoordiging van ouderen deelnam aan de bijeenkomsten. Zodat de netwerken niet over, maar samen met ouderen kijken naar wat nodig is voor goede zorg en ondersteuning.

Resultaat

De opbrengsten van deze netwerkvorming? Beter inzicht in de omgeving door een quickscan en omgevingsanalyse. Dit was de basis voor een gedragen visie en ambitie. Middels pitches leerden netwerkleden elkaar beter kennen. Wat bleek? Nog lang niet al het aanbod is bij anderen bekend. Ook in de communicatie en het overzicht op de ingezette hulp kan nog verbetering plaatsvinden. In Geldermalsen werd gekozen om in de vervolgfase het MDO en OZOverbindzorg als gezamenlijk communicatiesysteem te gaan implementeren. In Culemborg werd gekozen om samen aan de slag te gaan met een integrale aanpak valpreventie en met eenzaamheidsbestrijding. Het bepalen van deze twee verbeterthema’s is een eerste stap van deze lerende netwerken, die nog veel met elkaar zullen ontwikkelen de komende jaren!

Meer informatie of ook aan de slag?

De begeleiding werd door Mura en GGD Gelderland Zuid gezamenlijk uitgevoerd en financieel ondersteund door ZonMw. Wil jij ook aan de slag met het vormen van een netwerk? Of heb je al concreet de wens om een MDO of communicatiesysteem te implementeren? Wil je tips hoe dit aan te pakken en leren van de ervaringen uit Geldermalsen, Culemborg of de eerder gestarte netwerken in Deil en Bennekom? Neem dan contact met ons op!

[1] https://www.actiz.nl/nieuws/ingrijpende-veranderingen-nodig-in-wonen-en-zorg-voor-ouderen