Naar nieuws

Vitale Gelderse Vallei start met nieuwe governance en werkagenda

1 mei 2024

Netwerk Vitale Gelderse Vallei is de samenwerking van aanbieders uit zorg & welzijn, zorgverzekeraars, gemeenten, onderwijs & onderzoek en woningcorporaties in de regio Gelderse Vallei.

Netwerk Vitale Gelderse Vallei is een nieuwe samenwerkingsvorm en opvolger van drie netwerken: Vallei Vitaal & Gezond, Vallei Vitaal en de Coalitie Preventie Regio Foodvalley. De afgelopen maanden ondersteunde Eefje de Bruijne de regionale partijen om dit nieuwe netwerk samen vorm te geven. Hoe zien zij de gezamenlijke opdracht, welke structuur en werkwijze hanteren we en hoe maken we de vertaalslag van het regioplan naar implementatie van een werkagenda? Het complete verhaal is samengevat in een infographic.

Slim verbinden staat centraal

Samen werken aan het toegankelijk, goed en betaalbaar houden van de zorg en het verbeteren van de gezondheid in onze regio. Inspireren, verbinden en versnellen. Dat is wat wij doen. Vanuit het besef dat we elkaar echt nodig hebben om samen die mooie, inhoudelijke gezamenlijke initiatieven tot bloei te brengen voor de inwoners van de Gelderse Vallei.

De meerwaarde van het netwerk zit in het elkaar kennen en over grenzen heen samenwerken, richting een gezamenlijke ambitie. Iedereen doet mee. Een kernteam, bestuurlijke regiegroep en inhoudelijke coalities gaan dat faciliteren. We bewegen van onderaf rondom gezamenlijke opgaven. Om focus te houden op de belangrijkste opgaven en daarnaast oog te houden voor cruciale randvoorwaarden werken we met inhoudelijke coalities en voorwaardelijke coalities.

  • Inhoudelijke coalities zijn er met vijf focusgebieden/regio-opgaven: kansrijk opgroeien, mentaal vitaal, vitaal ouder worden, passende acute zorg en passende zorg & ondersteuning bij multiproblematiek;
  • Voorwaardelijke coalities leggen zich toe op drie terreinen: ‘ICT en digitalisering’, ‘data, onderzoek en kennis’ en ‘inwonersparticipatie’.

Werkagenda’s coalities

De inhoudelijke coalities verkennen wat er in de regio al gaande is, welk initiatief extra inzet nodig heeft om meer impact te maken en welke nieuwe, kansrijke initiatieven kunnen starten. Iedere coalitie heeft de ambities en actielijnen uit het regioplan verder uitgewerkt in werkagenda’s. De vijf inhoudelijke coalities zijn gestart met deelname vanuit alle betrokken organisaties. Ze kwamen twee keer bij elkaar en stelden een concept werkagenda op voor 2024 en de jaren daarna. De bestuurlijke regiegroep gaf hierop een ‘go’ in de bestuurlijke regiegroep van 22 april. Iedere coalitie heeft aandacht voor: inwonersparticipatie, wijkgericht werken, gezonde leefstijl, laagdrempelige toegang, bestaanszekerheid, naar elkaar omzien, professionals kennen en vinden elkaar en fijne leefomgeving.

Het tempo van de verschillende coalities verschilt, aangezien sommigen voortkomen uit eerdere regionale netwerksamenwerkingen en anderen pas net zijn gestart. In iedere coalitie is de energie voelbaar om samen, over domeinen heen, de beweging naar de voorkant te maken en aan de slag te gaan. Voor de komende maanden staat op de agenda: verdere analyse voor de langere termijn, concretisering voor projecten op de korte termijn en het aanvragen van financiering daar waar nodig.

Goede dingen die gebeuren, blijven gebeuren

Het netwerk wordt relevant zodra je meer dan twee organisaties nodig hebt voor versnelling van je programma, initiatief of ambitie voor de inwoners van de Gelderse Vallei. Dit noemen we ‘domeinoverstijgend’. Het kralensnoer rondom ons netwerk laat zien met welke bestaande samenwerkingen en initiatieven we zoal in verbinding staan. Voorbeelden zijn ROAZ Oost, bilaterale of lokale samenwerkingen tussen organisaties, doelgroepgerichte netwerken zoals netwerk palliatief, ZoZorgt Gelderse Vallei, de regionale VVT-tafel en de gemeentelijke governance GALA, Regiodeal FoodValley, Stuurgroep Zorg en Veiligheid en diverse netwerken in het sociaal domein. Samen vormen zij het brede Netwerk Vitale Gelderse Vallei.

De meerwaarde van het netwerk zit op de inhoud

We trekken gezamenlijk op en weten op welke verschillende onderdelen iedereen sterk en nodig is. Met elkaar lopen we trajecten en bereiken we slagkracht voor zowel de gezamenlijke als de eigen ambities. Je merkt als organisatie nog meer voordelen:

  • meer koppeling van zorg en sociaal domein;
  • meer inwonersbetrokkenheid in het netwerk;
  • winst op alle fronten doordat we uitgaan van én, én, én (gezondheid, zorg en preventie).

Het netwerk is in ontwikkeling. Dit kun jij doen: deel je steun, hulp en enthousiasme. Wacht niet af. Blijf zelf de verbinding opzoeken. Stem af waar en hoe jouw organisatie kan bijdragen aan netwerk Vitale Gelderse Vallei.

De coördinatie bestaat tot de zomer uit vier personen. Sabine Veldhuis is actief in de rol van netwerkcoördinator. Maaike Zunderdorp en Bianca Wieman zijn programmamanagers namens de gemeenten en Eefje de Bruijne vanuit Mura Zorgadvies. Neem contact met een van hen op als je meer wil weten!